Kadınların Aktif İş Yaşamının Spora Katılımda Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-27 16:50:38.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 3097-3103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızda, iş ya da çalışma yaşamındaki kadınların, spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışan’’ (ÇLŞ) = 750 ve ‘’Çalışmayan’’ (ÇLŞM) = 750 toplamda 1500 kişiye, “Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımına İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi” ölçeği uygulanmıştır. SPSS 24.0 paket programından, aritmetik ortalama, Ki Kare analiz uygulanmıştır.

Çalışan kadınların; en yüksek düzeyde olumlu cevaplarıyla sporun kadınlara özgü bir faaliyet olduğu,  toplumsallaşma aracı olduğu, toplumsal yaşamda başarılı olacaklarını enerjik, zindelik motivasyonu, başarıyı destekleyeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca çalışan kadınların, her yerde spor yapılabileceğini, kadın anatomisi spor yapmaya uygun olduğu, bedenleriyle barışık olduklarını, her türlü zorluğun ve ağır şartların fizyolojik olarak üstesinden gelebilecekleri yönündeki olumlu düşünceleriyle anlamlı çıkmıştır. Yine çalışan kadınların; kendilerine güvendikleri, özgüvenlerinin yüksek olduğu, karar verme becerilerinin gelişmesiyle, zihinsel ve psikolojik kabiliyetle, bilişsel süreçteki analitik muhakeme yeteneklerinin yüksek olduğunu, eğitim hayatı devam eden kadınların, spor hayatının da devam edeceği, aktif yaşam süreçlerinin spor hayatını destekleyeceği yönündeki olumlu bakış açılarıyla anlamlı çıkmıştır.

Çalışmayan kadınların; tek başlarına açık alanlarda ya da parklarda, spor yapmalarını uygun bulmadıkları, özgüven veya farklı korkuları olduğu, bedensel temas içeren sporların kadınlar için uygun olmadığı biyolojik cinsiyet farklıklarıyla, yaralanma darbe alma, sakatlanma korkularının spor deneyimlerini önemsizleştireceği yönünde olumsuz  düşüncelerinde anlamlı bir farklılıklar bulunmuştur.

 

Keywords

Abstract

In our study, it was aimed to evaluate the opinions of women in business or working life regarding their participation in sports activities. The scale of “Identification of Opinions Regarding the Participation of Women in Sports Activities” was applied to 1500 people in total, “Working” (WORKING) = 750 and “Unemployed” (N. WORKING) = 750. Arithmetic mean and Chi-square analysis were applied from the SPSS 24.0 package program.

Working women; with the highest level of positive answers, they stated that sports is a woman-specific activity, a means of socialization, that they will be successful in social life, that they will be energetic, motivational to vitality, and support success. In addition, it was meaningful with the positive thoughts of working women that sports can be done anywhere, that the female anatomy is suitable for sports, that they are at peace with their bodies, that they can overcome all kinds of difficulties and severe conditions physiologically. Again, working women; It is meaningful with their positive perspectives that they are self-confident, have high self-confidence, develop their decision-making skills, mental and psychological abilities, analytical reasoning skills in the cognitive process, that women who continue their education life will continue their sports life, and their active life processes will support sports life.

Unemployed women; Significant differences were found in their negative thoughts that they did not find it appropriate to do sports alone in open areas or parks, that they had self-confidence or different fears, that sports involving bodily contact were not suitable for women, and biological gender differences, and that fear of injury, being hit, and being injured would trivialize their sports experience.

 

Keywords