Makamsal Solfejlerin Farklı Çokseslilik Yaklaşımlarına Göre Piyano İle Eşliklenmesine Yönelik Uzman Görüşleri (Hüseyni Makamı Örneği)

Author:

Year-Number: 2023-69
Number of pages: 3609-3618
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı; makamsal nitelikli solfej parçalarının farklı çokseslilik yaklaşımlarına göre piyano ile eşliklenmesi ve konuya ilişkin uzman görüşlerini almaktır. Bu araştırma, hazırlanan bir çalışma modelinin işlerliğine dair tasarının uzman görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesine dayalı betimsel bir çalışmadır. Çalışma için Türk müziğinde yaygın olarak kullanılmakta olan makamlardan hüseyni makamı örnek olarak seçilmiş olup; müzik eğitimi anabilim dallarında okutulmakta olan “Türk Müziği Çok Seslendirme” dersinin de içeriğine uygun olarak üçlü, dörtlü ve karma armoni sistemlerinde 3 adet (her sistemde 1 adet olmak üzere) Hüseyni makamındaki ezgiye ilişkin piyano ile eşlik modelleri hazırlanmıştır. Araştırmada hazırlanan ezgilere çoksesli eşlik modelleri Tampere sistemde piyano çalgısı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan eşlik modelleri Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden 3 alan uzmanının onayına sunulmuştur. Uzmanlar ile görüşmeler yapılmış olup, sözlü sorulara “Uzman Görüş Formu” kapsamında cevaplar alınmıştır. Uzmanların değerlendirmelerine göre uygulanan eşlik modellerinden üçlü sistem armoni sistemine dayalı eşlik modelinin bu makamda uygun olmadığı, dörtlü ve karma armoni sisteminin ise daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Araştırma sonucunda; Müzik eğitiminde geleneksel müziklerimizin çoksesli olarak bir bütün halinde uygulamalı olarak verilmesi, müzik eğitiminde özellikle eğitim müziği besteciliği alanında farklı makam ve diziler üzerinde denemeler yapılması ve bu alanda yeterli kaynak ve uygulamaların azlığından dolayı, yapılan bu çalışmanın kaynak olarak kullanılabilmesi önerilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Purpose of the study; Accompanying the maqam-qualified solfege pieces with piano according to different polyphonic approaches and getting expert opinions on the subject. This research is a descriptive study based on the evaluation of the draft on the operability of a prepared working model within the framework of expert opinions. For the study, the mod Hüseyni, which is widely used in Turkish music, was chosen as an example; In accordance with the content of the "Turkish Music Polyphony" course, which is taught in the departments of music education, three piano accompaniment models have been prepared for the melody in Hüseyni mode in triple, quartet and mixed harmony systems (1 in each system). Polyphonic accompaniment models to the melodies prepared in the research were prepared with piano instruments in the Tampere system. The prepared accompaniment models were presented to the approval of 3 field experts from Hacettepe University, Gazi University and Ankara Music and Fine Arts University. Interviews were conducted with the experts and answers were received to the oral questions within the scope of the "Expert Opinion Form". According to the evaluations of the experts, it has been revealed that the accompaniment model based on the triple system harmony system is not suitable in this office, while the quadruple and mixed harmony system is more effective. As a result of the research; In music education, it has been suggested that our traditional music should be given as a polyphonic as a whole, that experiments should be made on different positions and sequences in music education, especially in the field of educational music composition, and that this study could be used as a source due to the lack of sufficient resources and practices in this field.

Keywords