Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Sürdürülebilir Ekonomi Üzerine Etkisi: Seçili OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

Author :  

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-28 19:46:14.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 3343-3352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci dünya savaşı sonrasında sağlık ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin etkisi ile nüfusun hızla artması ve ekonomilerin büyümesi üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde enerjiye olan ihtiyacı arttırmıştır. Artan enerji ihtiyacının genel olarak fosil yakıtlardan karşılanıyor olması, ekosistemde telafisi zor tahribatlara neden olmuştur Bu nedenle çevresel tahribata ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olan klasik üretim yöntemlerinden daha temiz ve yenilenebilir üretim yöntemlerine yönelmek ekosistemin geleceği için bir zorunluluk haline gelmiştir. Geliştirilen çevre teknolojileri ile enerjinin temini, depolanması ve kullanımı aşamasında Endüstri 4.0'ın avantajlarından yararlanabilmek için Ar-Ge yatırımlarının payının artırılması gerekmektedir. Bu noktada, fosil ve diğer enerji türlerine nazaran ulaşımı ve depolanması kolay olan “yeşil enerji” kavramı dikkatleri çekmektedir.  Bu çalışmada, endüstri 4.0 teknolojilerinin, iklim değişikliğini hafifletici enerjileri içeren üretim biçimleri ve yeşil büyüme göstergelerinin ekonomik büyüme üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla, seçili OECD ülkeleri üzerine bir ekonometrik analiz yapılmıştır. Analizde, seçili yeşil büyüme ve çevre teknolojileri patent göstergelerinin GSYH üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

After the Second World War, the rapid increase in the population and the growth of the economies with the effect of the developments in the field of health and technology increased the need for energy in the production, distribution, and consumption processes.  The fact that the increasing energy need is generally met from fossil fuels has caused damage on the ecosystem that is difficult to rectify. For this reason, it has become a necessity for the future of the ecosystem to turn to cleaner and renewable production methods rather than the classical production methods that cause environmental destruction and deterioration of the ecological balance. In order to benefit from the advantages of Industry 4.0 at the stage of energy supply, storage and use with the developed environmental technologies, it is necessary to increase the share of R&D investments. At this point, the concept of “green energy”, which is easy to transport, and store compared to fossil and other types of energy, draws attention. In this study, an econometric analysis was conducted on selected OECD countries in order to examine the effects of industry 4.0 technologies, production forms containing climate change mitigating energies and green growth indicators on economic growth. In the analysis, the effects of selected green growth and environmental technologies patent indicators on GDP were examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics