Yetişkinlerde Sanatla Terapi Teknikleri ile Yapılan Grup Uygulamasının Ruhsal Belirtiler, Psikolojik İyi Oluş ve Bilişsel Esneklik Üzerine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-68
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-27 01:19:35.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 3558-3568
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze insanların kendilerini ifade etmesinde sanat büyük bir araç görevindedir. Sanat kişilerin kendi iç dünyasını anlamasında ve duygularının dışavuruma konusunda yardımcı olmaktadır. Kişinin sözlü iletişim kurmasının mümkün olmadığı durumlarda kişi sanat aracığıyla kendisini ifade edebilmektedir. Sanat terapisindeki yaratıcı sürecin iyileştirici bir etkisinin olmasının yanında kişinin problem çözme becerisinin gelişmesine de olumlu etkisi bulunmaktadır. Sanat terapisi aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini anlamlı düzeyde arttıran dışavurumcu yöntemlerden biri olmaktadır. Bu çalışma yetişkin bireylerde sanatla terapi tekniklerinin uygulandığı deneysel bir araştırmadır. Çalışmanın amacı sanat terapisinin ruhsal belirtiler, psikolojik iyi oluş ve bilişsel esneklik üzerine etkililiğinin incelenmesidir. Araştırmanın evreni 2022-2023 yılında İstanbul ilinde yaşayan yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi İstanbul ilinde yaşayan ve psikolojik müdahaleyi kabul eden 15 deney grubu ve 15 kontrol grubu 30 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada tek grup ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol ve deney gruplarına uygulama öncesi ve uygulama sonrasında Kısa Semptom Envanteri (KSE), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanteri verilmiştir. Araştırmadaki deney grubuyla haftada bir kez 90 dakika olmak üzere 10 oturum gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubuna ise psikoeğitim verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sanatla terapi teknikleri sonucunda katılımcıların psikolojik iyi oluş ve bilişsel esneklik düzeyleri üzerinde anlamlı bir artış, ruhsal belirti düzeyi üzerinde anlamlı bir azalma saptanmıştır.

Keywords

Abstract

When looking from the past to the present, art takes the task as a great tool for people to express themselves. With art, it helps people to understand their inner world and express their feelings. This study is experimental research in which art therapy techniques are applied to adults. The study aims to examine the effectiveness of art therapy on mental symptoms, psychological well-being, and cognitive flexibility. The population of the research consists of adult individuals living in Istanbul in 2022-2023. The research sample consists of 30 people living in the province of Istanbul and accepting psychological intervention, 15 in the experimental group and 15 in the control group. In the study, a quasi-experimental design with a single-group pretest-posttest control group was used. Brief Symptom Inventory (BSI), Psychological Well-Being Scale, and Cognitive Flexibility Inventory were given to the control and experimental groups before and after the application. The experimental group in the research was given 10 sessions once a week for 90 minutes. The control group was given psychoeducation. As a result of the findings obtained from the research, it was concluded that art therapy techniques showed a significant increase in psychological well-being and cognitive flexibility levels and a significant decrease in the level of psychological symptoms. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics