A Research on the Effect of Semiotics in Landscape Architecture Designs (Hyde Park Example)

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-03 00:54:08.0
Language : İngilizce
Konu : Mimarlık
Number of pages: 3569-3578
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öyle görünüyor ki, insan uygarlıkları en başından itibaren yapılara barınma eyleminin yanı sıra bir iletişim ağı ya da anlamsal bir araç olarak da yaklaşmıştır. Bu eylem bir kültür aracı, bir mesaj, bir güç gösterisi ya da tanrılarla bir diyalog olarak düşünülebilir. Postmodern dönemde teorik teorilerin gelişimi ve bu fikrin pratik alanlarda uygulanabilirliği tartışmaların odak noktasını oluşturmaktadır. Göstergebilim kavramı ve tasarımlarda kullanımı bu düşüncelerden biridir. Göstergebilim terimi bir nesneyi bir metin olarak ele alır ve onun içerdiği anlam ve çağrışımları ortaya çıkarır. Bu doğrultuda tasarımlar, sadece bir bina ya da yapının ötesinde farklı anlamların aktarılmasında önemli bir etkendir. Dolayısıyla tasarımcı, yapının ötesinde dini ve mistik, tarihi veya sosyo-kültürel değerler gibi farklı anlamları ortaya çıkarır. Bu çalışmada göstergebilimsel kavramlarla tasarlanan Hyde Park ele alınarak sembol ve simgelerin bir tasarım konsepti olarak değerlendirilmesi ele alınmıştır. Ayrıca bu tür yapıların göstergebilim kuramı çerçevesinde çözümlenmesine yönelik bir metodoloji geliştirilmiştir. Sonuç olarak peyzaj tasarımında önemli bir faktör olan göstergebilimin bir tasarım yöntemi olarak ele alınması incelenmiştir.

Keywords

Abstract

It seems that from the very beginning, human civilizations approached structures as a communication network or a semantic tool, in addition to the act of sheltering. This act can be thought of as a means of culture or a message, a show of force, or a dialogue with the gods. In the postmodern period, the development of theoretical theories and the applicability of this idea in practical areas is the focus of discussions. The concept of semiotics and its use in designs is one of these considerations. The term semiotics treats an object as a text and reveals the denotation and connotations it contains. In this direction, designs are an important factor in conveying different meanings beyond just a building or structure. Therefore, the designer reveals different meanings beyond the structure, such as religious and mystical, historical or socio-cultural values. In this study, Hyde Park, which was designed with semiotic concepts, was discussed and the evaluation of symbols and symbols as a design concept was discussed. In addition, a methodology has been developed for the analysis of such structures within the framework of semiotic theory. As a result, semiotics being an important factor in landscape design and considering it as a design method has been examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics