Öğrenme Sürecinde Metaforlar: İnovasyon ve Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Kavramlarının Analizi

Author:

Year-Number: 2023-69
Number of pages: 3589-3601
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yarı yapılandırılmış görüşmelere dayanan bu çalışmanın amacı, öğrencilerden "Ar-Ge ve Proje Yönetimi" dersleri kapsamında "araştırma ve geliştirme" ve "inovasyon" kavramlarını metaforlar kullanarak tanımlamalarını isteyerek algılarını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada uygulanan metafor analizinin umut verici olduğu ve eğitimde metaforlarla ilgilenen profesyonellere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada metafor çıkarma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler nitel (içerik analizi) analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 akademik yılında Kocaeli Üniversitesi'nde Ar-Ge ve Proje Yönetimi dersini seçen 51 öğrenci oluşturmuştur. Metafor cümleleri içeren formlar dönem başı ve dönem sonu olmak üzere iki çalışmada gerçekleştirilmiştir. Sorular bir grup öğrenciye elden, bir grup öğrenciye ise elektronik ortamda gönderilmiştir. Çalışmada öğrencilere "İnovasyon....... gibidir. Çünkü....." ve "Araştırma ve Geliştirme....... gibidir. Çünkü......" metaforları belirlenmiş ve bu metaforlar ortak özellikleri kategorize edilerek temalaştırılmıştır. Öğrencilerden alınan cevaplar içerik analizi ile kategorize edilmiştir. İki çalışma sonucunda öğrencilerin inovasyon ve araştırma-geliştirme kavramları için oluşturdukları farklı metaforlar ve metaforlardaki değişimler kategorize edilmiştir. Bu kategoride ilk çalışmada 100 formda 44 metafor, ikinci çalışmada ise 100 formda 25 metafor yer almıştır. Oluşturulan metaforların tamamı olumludur. Bu metaforlar öğrencilerin inovasyon ve Ar-Ge kavramlarına bakış açılarının olumlu göstergeleridir. Birinci ve ikinci çalışmanın sonuçları, dersin işleniş yönteminin sonuçlarını da ortaya koymaktadır. Bu makale, metafor yöntemi ile inovasyon kavramına teorik katkılar sağlamaktadır. Çalışmadan elde edilen benzetmeler müfredata eklenerek dersin gelişimine katkı sağlamaktadır. Akademisyenlerin dersin girdi ve çıktılarını iyi analiz etmelerine katkı sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study based on semi-structured interviews is to reveal the perceptions of students by asking them to use metaphors to describe the concepts of "research and development" and "innovation" within the scope of the “R&D and Project Management” lessons. The metaphor analysis applied in this study is promising and is expected to contribute to professionals interested in metaphors in education. In this study, the metaphor extraction method was used. The data obtained from the study were evaluated by qualitative (content analysis) analysis. The research study group consisted of 51 students who chose the R&D and Project Management course at Kocaeli University in the 2022-2023 academic year. The forms containing metaphor sentences were carried out in two studies, at the beginning and at the end of the semester. The questions were sent to a group of students by hand and to a group of students electronically. In the study, the students were asked "Innovation is like ....... Because.....", and "Research and Development are like....... Because…..." were determined and these metaphors were thematised by categorising their common features. The answers received from the students were categorised by content analysis. As a result of the two studies, the different metaphors created by the students for the concepts of innovation research and development and the changes in metaphors were categorised. In this category, there were 44 metaphors in 100 forms in the first study and 25 metaphors in 100 forms in the second study.  All of the metaphors created are positive. These metaphors provide positive indicators of students' perspectives on innovation and R&D concepts. The results of the first and second studies also reveal the outcomes of the teaching method of the lesson. This article provides theoretical contributions to the concept of innovation with the metaphor method. The similes from the study are added to the curriculum and contribute to the development of the course. It contributes to the academics to analyze the inputs and outputs of the course well.

 

Keywords