Flüt Eğitiminde Aksak Usûl Örnekleri

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-14 13:59:38.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 3757-3768
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Türk müziği repertuarında yer alan aksak usûllü eserlerin flüt eğitiminde kullanılabilirliğini belirlemek üzere hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, Türk müziği repertuarında yer alan türkü ve şarkıları, özengen ve mesleki flüt eğitiminde uygulanabilir duruma getirmek suretiyle flüt eğitimi dağarcığı oluşturmaktır. Nitel araştırma yöntemiyle ele alınan betimsel nitelikli bu çalışmada kaynak tarama yoluyla verilere ulaşılmış ve elde edilen veriler çalışmanın amacına uygunluk durumuna göre analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Repertuarı ve farklı kaynaklarda yer alan eserler, örneklemini ise analiz sonuçlarına göre flüt eğitiminde kullanılabilirliği açısından uygun olduğu belirlenen 6 tane aksak usûllü eser oluşturmaktadır. Seçilen eserler Türk müziği içinden belirlenmiştir.Türk müziği çatısı altında Türk sanat müziği ve Türk halk müziği yer almaktadır. Flütün yapısal özellikleri, teknikleri ve ses sistemine uygun hale getirilen eserler, profesyonel nota yazım programlarından yararlanarak notaya alınmıştır. Çalışmada, eserlerin kayıt bilgileri, usûl yapısı, makamı ve ses aralıklarına ait  müzikal değişkenlere ait bazı bilgiler verilmiştir.Sonuç olarak, flüt tekniğinin geliştirilmesinde ve flüt eğitimine yönelik davranışların kazandırılmasında Türk müziği repertuarından yararlanmanın işlevsel olacağı değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

This research has been prepared in order to determine the usability of the Works with aksak usûl in the Turkish music repertoire in the flüte teaching. The aim of the study is to create a repertoire for training the flute by making the folk songs and songs of the Turkish musical repertoire applicable in the vocational and Professional flute teaching. In this descriptive study, which is handled with qualitative research method, data were obtained through literatüre review and the data obtained were analyzed according to their suitability for the purpose of the study. The population of the study consists of the repertoire of the Turkish Radio and Television Corporation and the works in different sources, and the sample consists of 6 pieces with aksak usûl that are determined to be suitable for flute teaching according to the results of the analysis. The selected Works were chosen from Turkish music. Turkish music includes Turkish art music and Turkish folk music. The works, adapted to the structural characteristics, techniques and sound system of the flute, were not ated using Professional notation programs. In the study, some in formation is given about the musical variables belonging to the recording in formation, usûl structure, maqam and sound ranges of the works. As a result, it was evaluated that it would be functional to benefit fromTurkish music repertoire in developing flute technique and acquiring behaviors for flute teaching.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics