Dijital Dönüşümün Sürdürülebilir Değer Zinciri Üzerindeki Etkisi: İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-17 21:01:24.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 4095-4106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda hızla gelişen dijital teknolojiler, firmaların temel iş operasyonlarına, süreçlerine ve stratejisine etki etmektedir. Firmalar değer yaratma ve sunma biçimlerinde temel değişikliklere yol açan yaygın bir dijital dönüşüm sürecinden geçmektedir (Kraus vd., 2022). Özellikle geleneksel endüstrilerde sürdürülebilir değer yaratma, temel iş modelinin sürekli olarak başarılı bir şekilde uyarlanmasına ve yenilenmesine dayanmaktadır (Achtenhagen vd., 2013). Dijital dönüşüm firmalarda verimliliğin arttırılması, nakliye, dağıtım mesafelerinin azaltılması ve lojistik kaynaklarının optimize edilmesi açısından birçok iyileştirme sağlayabilmektedir (Junge ve Straube, 2020). İlgili literatürde teorik çerçeve incelendiğinde dijital dönüşümün sürdürülebilir değer zincirini etkilediği ileri sürülmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı dijital dönüşümün firmaların sürdürülebilir değer zinciri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu saptamaktır. Bu çalışmanın araştırma evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren ihracatçı firmalarda istihdam edilen yönetici/ müdür ve işletme sahip/ ortaklar oluşturmaktadır.  Anket verileri, yüz yüze ve Linkedin üzerinden ilgili pozisyonlara sahip kişiler ile bire bir iletişim kurularak toplanmıştır.  Gönderilen anketlerin sadece 393 tanesi cevaplandırılmıştır Anket tekniği ile elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılarak güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, dijital dönüşümün sürdürülebilir değer zinciri ve alt boyutları (insan kaynakları yönetimi, tersine lojistik hizmetleri, sürdürülebilir operasyonel değer zinciri desteği, tedarik zinciri operasyonları, gelişmiş ürün değer zinciri ve sanal gerçeklik hizmetleri ve sürdürülebilirliğe yönelik dijital bilgi) üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda H1, H1a, H1b, H1c, H1d, H1e ve H1f hipotezleri kabul edilmiştir.

Keywords

Abstract

Digital technologies, which have been developing rapidly in recent years, affect companies' basic business operations, processes and strategy. Companies are undergoing a widespread digital transformation process that leads to fundamental changes in the way they create and deliver value (Kraus et al., 2022). Sustainable value creation, especially in traditional industries, is based on the continuous successful adaptation and innovation of the core business model (Achtenhagen et al., 2013). Digital transformation can provide many improvements in companies in terms of increasing efficiency, reducing transportation and distribution distances, and optimizing logistics resources (Lisa and Straube, 2020).

The main purpose of this study is to determine what impact digital transformation has on the sustainable value chain of companies. The research population of this study consists of managers/managers and business owners/partners employed in exporting companies operating in Turkey. Survey data was collected by communicating face to face and via Linkedin with people holding relevant positions.  A total of 393 people participated in the survey. In the analysis of the data obtained through the survey technique, reliability, correlation and regression analyzes were performed using the SPSS program. In the light of the findings, digital transformation has a positive and significant impact on the sustainable value chain and its sub-dimensions (human resources management, reverse logistics services, sustainable operational value chain support, supply chain operations, advanced product value chain and virtual reality services and digital information for sustainability) has been found to have an effect. Accordingly, hypotheses H1, H1a, H1b, H1c, H1d, H1e and H1f were accepted.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics