Erkek Hegemonyasının Erken Yaş Evlilikleri Üzerinden Sürdürülmesine Dair Sosyolojik Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-25 17:39:19.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken yaşta yapılan evlilikler; ataerkil aile yapısının yaygın olduğu yerlerde yoğun olarak görülen, bundan dolayı nedenleri ve sonuçlarıyla çok boyutlu araştırılması gereken sosyal bir sorun olarak kabul edilmektedir. Ataerkil yapı, erkeği önceleyip yücelterek kadını ikinci plana iten bir yapı oluşturup, erkek egemenliğini toplumun en küçük yapı taşı olan aileden, toplumun geneline yaygınlaştıran bir hegemonya oluşturmaktadır. Bu hegemonyanın devamlılığının sağlanabilmesi için kurulan sistemin önemli unsurlarından birisi de erken yaşta yapılan evliliklerdir. Birey olmadan, birey olarak var olması gerektiğinin farkına varmadan evlendirilen kız çocukları, var olan erkek hegemonyasını sorgulamaları gerektiğini düşünememektedirler. Hatta çoğu zaman var olan bu yapının kadınlar tarafından sürdürüldüğü, sürdürülmesine büyük çaba sarf edildiği görülmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerini içselleştirerek büyütüldükleri için sistemin devamlılığında etkili olan kadınların erken yaşlarda yapılan evlilikler ile nasıl bu hegemonyayı kabullendiklerini ortaya koyabilmek için yapılan bu çalışma nitel araştırma verileri ile gerçekleştirilmiştir. Toplumdaki erkek hegemonyasının, erken yaşta evlendirilen kız çocukları üzerindeki etki ve sonuçlarının neler olduğunun Ağrı ili örneğinde görüşmeci olan kadınların ifadeleri üzerinden incelendiği çalışma kapsamında katılımcılar 45 yaş altı ve 45 yaş ve üstü olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Çalışma, katılımcıların erken yaşta evlilik süreci öncesi ve sonrasında hissettikleri, erken yaşta evliliğe karar merciinin kim veya kimler olduğu, anne olma yaşı ve kararı, çocuk sayısı, evlendikten sonra yaşanılan yer, evlilik öncesi ve sonrasında şiddet görme oranları vb. şeklinde belirlenmiş olan alt başlıklarla ele alınmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, zaman içinde hegemonyanın etkisinde bir değişiklik olup olmadığı ile ilgili fikir vermesi açısından anlamlıdır.

Keywords

Abstract

Early marriages; It is seen frequently in places where patriarchal family structure is common, and therefore it is considered a social problem that needs to be investigated multidimensionally with its causes and consequences. The patriarchal structure creates a structure that prioritizes and exalts men and pushes women to the background, creating a hegemony that extends male domination from the family, which is the smallest building block of society, to the whole society. One of the important elements of the system established to ensure the continuity of this hegemony is early marriages. Girls who are married off without being individuals, without realizing that they need to exist as individuals, cannot think that they need to question the existing male hegemony. In fact, it is seen that this existing structure is mostly maintained by women and great efforts are made to maintain it. This study was carried out with qualitative research data in order to reveal how women, who are effective in the continuity of the system because they were raised internalizing gender roles, accepted this hegemony through early marriages. Within the scope of the study, which examines the effects and consequences of male hegemony in society on girls married at an early age, through the statements of women interviewers in the Ağrı province example, the participants were divided into two groups: 45 years old and under and over 45 years old. The study examined the participants' feelings before and after the early marriage process, who or who is the decision maker for early marriage, the age and decision to become a mother, the number of children, the place of residence after marriage, the rates of violence before and after marriage, etc. It has been tried to be discussed under the subheadings specified as follows. The findings obtained are meaningful in that they give an idea about whether there is a change in the effect of hegemony over time.

Keywords