Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaştığı Güçlükler ve Çözüm Önerileri

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 11:39:37.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 349-355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin okuma yazma öğretimi sırasında karşılaştığı güçlükleri belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışma yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemin tercih edilmesinde bilinen bir konunun daha derinlemesine incelenmesine imkan vermesi etkili olmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmış ve veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre; okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunları öğrenci, veli, öğrenme ortamı, öğrenme materyali ve diğer başlıklarında incelemek mümkündür. Veli kaynaklı sorunlarda; velinin ilgisiz ve eğitimsiz olması, öğrenci kaynaklı sorunlarda; öğrenci motivasyonun düşük ve hazır bulunuşluluğunun yetersiz olması önemli sorunlar olarak görülmektedir. Ayrıca ders kitaplarının yetersizliği, sınıfların kalabalık olması ve farklı sağlık sorunları bulunan öğrencilerin bir arada olması da dikkat çeken diğer önemli sorunlardandır.

Sınıf öğretmenleri okuma yazma öğretiminin daha sağlıklı yürütülmesi için; öğrencilerin okula başlama yaşının yükseltilmesini, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesini, velilerin bilinçlendirilmesini, sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılmasını ve öğrenme zorluğu çeken öğrenciler için ders saatleri dışında çalışma yapılabilmesini öneri olarak sunmaktadır. 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the difficulties encountered by primary school teachers during literacy education and to find some solutions to them. Case study method, one of the qualitative research methods, has been preferred in the research. This method has been preferred because it allows a more in-depth examination of a known subject. The data have been collected through semi-structured interview forms and analyzed by using descriptive analysis method.

According to the results of the research; it is possible to analyze the problems encountered in literacy education  under the titles of student, parent, learning environment, learning material and other. Parents' lack of interest and being uneducated as parent-related problems and students' low motivation and inadequate readiness as student-related problems have been found as important problems. In addition, inadequate textbooks, overcrowded classrooms, and the coexistence of students with different health problems are other important problems.

Primary school teachers suggest raising the age limit of the students who start school, making pre-school education compulsory, raising awareness of parents, reducing the number of students in classrooms, and providing out-of-class time for students with learning difficulties in order to carry out literacy education  in a healthier way.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics