Yapay Zeka ve Dijital Teknolojilerin Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 04:38:10.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 149-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan yaşamı günden güne dijitalleşmektedir. Yapay zeka ve diğer dijital teknolojiler, geleneksel dünyanın süregelen işleyişini değiştirmektedir. Teknoloji, insan yaşamına sağladığı sayısız kolaylığın yanında türlü zorluklara da neden olabilmektedir. Dijital dünyanın zorluklarıyla başa çıkmak giderek güçleşmektedir. Sosyal hizmet tarihi boyunca çeşitli kaynak ve imkanlardan yoksun olan kişilere yönelik hizmetler üretilmiştir. İnsan ve insanın etkileşimde bulunduğu sistemler, sosyal hizmetin odağını oluşturmaktadır. Sosyal hizmet müdahale sürecinde kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Günümüz insanın çeşitlenen ihtiyaçlarını doğru analiz etmek ve etkili çözüm yöntemleri geliştirmek için kapsamlı ve kapsayıcı çözüm yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada dijitalleşmenin insan yaşamını, insan davranışını, insanlar arası etkileşim ve iletişimi, toplumların yapısını dönüşüme uğrattığı savı kabul edilmektedir. Buradan hareketle sosyal hizmet müracaatçı kitlesinin dijital teknolojilere erişimi, uygulamada dijital teknoloji kullanımı, meslek elemanlarının dijitalleşmeden beklentileri, yapay zekanın dezavantajlılıkların giderilmesinde, sosyal iyiliğin gerçekleştirilmesinde kullanılıp, kullanılamayacağı ele alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri benimsenmiştir. Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda çalışan ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sosyal çalışma görevlisi olarak görev yapmakta olan gruplar, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  Katılımcılarla yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorularla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma neticesinde sosyal hizmette dijital teknolojilerin sınırlı düzeyde kullanıldığı, meslek elemanlarının uygulamada dijital teknolojilerden daha sık yararlanmak istedikleri ancak müracaatçılarla olan insani ilişkilerin de devam etmesi gerektiği bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Human life is digitalizing day by day. Artificial intelligence and other digital technologies are changing the ongoing functioning of the traditional world. In addition to the numerous conveniences it provides to human life, technology can also cause all kinds of difficulties. It is becoming increasingly difficult to cope with the challenges of the digital world. Throughout the history of social work, services have been produced for people who lack various resources and opportunities. Human and the systems in which humans interact are the focus of social work. In the social work intervention process, studies are carried out to meet the needs of people. Comprehensive and inclusive solution methods are needed to analyze the diversifying needs of today's people correctly and to develop effective solution methods In this study, it is accepted that digitalization transforms human life, human behavior, interaction and communication between people, and the structure of societies. From this point of view, the access of social service applicants to digital technologies, the use of digital technology in practice, the expectations of professionals from digitalization, whether artificial intelligence can be used to eliminate disadvantages and realize social well-being are discussed. Qualitative research methods were adopted in the study. Groups working in Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü and affiliated organizations and working as social workers within the scope of the Social Services Law constitute the sample of the research. Interviews were conducted with semi-structured and open-ended questions. The obtained data were analyzed by content analysis method. As a result of the research, it was found that digital technologies are used at a limited level in social work, professional staff want to benefit from digital technologies more frequently in practice, but human relations with the applicants should continue.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics