Atık Malzemelerin Heykel Sanatında Döküm Materyaline Dönüştürülmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 11:42:03.0
Language : Türkçe
Konu : Heykel
Number of pages: 373-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı ve tüketim alışkanlıkları gibi nedenlerden dolayı büyük miktarlarda atıklar ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların farklı alanlarda kullanılarak, doğanın ve insan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar günümüzde önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda, atıkların değerlendirilerek kullanılması, heykel sanatında da önem oluşturmaktadır. Atıkların sanatsal bir malzeme olarak kullanılması, doğal kaynakların korunmasına alternatif bir yol oluşturduğu gibi heykel sanatında da yeni olanaklara yer açmaktadır.

Heykelin oluşumunu sağlayan malzemeler göz önünde bulundurulduğunda mermer, ahşap, metal, bronz gibi malzemelerin yaygın kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte alternatif malzemeler de heykelin biçimlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu alternatif malzemeler arasında atık malzemelerin kullanımı ile sanatsal ifadeler oluşturulabilmektedir. Heykel sanatında atık malzemelerin iki şekilde kullanım olanağı mevcuttur. Bunlardan ilki hazır nesnenin kullanımı ile sanatsal üretim şeklidir. Diğer yaklaşım ise atıkların farklı işlemlerden geçirilerek, atık talaşların karıştırılması esasına dayanan ve atığın dönüşüm sürecini kapsayan kullanım olanaklarıdır.  Bu dönüşüm sürecini kapsayan kullanım olanağı ile heykelin görsel ve dokunsal yapısı çeşitlenmektedir. Atık malzeme sahip olduğu fiziksel özellikleri sayesinde sanatsal ifadeyi belirlemekte ve bu şekilde öne çıkarak özgün ifadelerin estetik yapılara dönüşmesine olanak sağlamaktadır.

Bu çalışma, atık malzemelerin, heykel sanatında kullanımının önemi üzerine biçimlenmiştir. Heykel sanatında hazır nesne kavramları değerlendirilerek, atık talaşları ile oluşturulmuş döküm materyalinin kullanımına dikkat çekilmiştir. Heykelde döküm tekniği ile üç boyutlu nesneleri oluşumunun sağlanmasında alternatif bir yöntem olarak atık malzemelerin kullanımının öne çıktığı bu çalışmada, dönüştürülmüş atık olarak da “Atık Döküm Tekniği” adı verilen bir uygulama örneği, yöntemleri ile birlikte aktarılmıştır. Metal talaşlar, ahşap talaşlar ve cam malzeme gibi sanayi atıkları ve diğer atık malzemeleri kullanılmıştır. Atık Döküm Tekniği ile malzemenin dokusal- yapısal farklılıkları, renk olanakları ve hacim özellikleri bütününde heykel form ilişkisi incelenmiş, kolay ulaşılabilir atık malzemelerin kullanım olanakları bu kapsamda değerlendirilmiştir. Atıkların heykel sanatı aracılığı ile değerlendirilmesi ve çerçevesinin belirlenmesi yönünde bu çalışma özgün yöntem ve uygulama örnekleri ile sunulmuştur.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

Due to reasons such as urbanization, industrialization, population growth, and consumption habits, large amounts of waste are generated. Efforts to utilize these wastes in different fields have become important today for the protection of nature and human health. In this regard, the utilization of waste materials holds significance in sculpture art as well. Using waste as an artistic material not only provides an alternative way to conserve natural resources but also opens up new possibilities in sculpture art.

When considering the materials that contribute to the formation of sculpture, materials such as marble, wood, metal, and bronze are commonly used. However, alternative materials are also used in shaping sculptures. Artistic expressions can be created by using waste materials among these alternatives. There are two ways in which waste materials can be used in sculpture art. The first is the artistic production method using ready-made objects. The other approach involves the use of waste materials, which undergo various processes, based on mixing waste chips and encompassing the transformation process of waste. With this usage opportunity involving the transformation process, the visual and tactile structure of the sculpture diversifies. Waste material, through its physical properties, determines artistic expression and enables original expressions to transform into aesthetic structures.

This study is shaped around the importance of using waste materials in sculpture art. By evaluating the concept of ready-made objects in sculpture art and drawing attention to the use of casting material created from waste chips, this study highlights the use of waste materials as an alternative method for forming three-dimensional objects through the casting technique in sculpture. An application example named "Waste Casting Technique" is presented along with its methods. Industrial wastes such as metal chips, wood shavings, and glass materials, along with other waste materials, are used. The relationship between sculptural form and the textural-structural differences, color possibilities, and volume properties of the material through the waste casting technique are examined, and the possibilities of using easily accessible waste materials are evaluated within this scope. This study presents original methods and application examples towards the evaluation of waste through sculpture art and the determination of its framework.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics