Üniversite Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak İngilizceye Yönelik Algılarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 11:50:12.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 409-422
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde öğretim ortamları öğrenen ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenmekte ve öğrenme ortamları düzenlenirken öğrenenlerin öğrenecekleriyle ilgili tutumları ve algıları derse yönelik motivasyonlarını ve başarılarını çok büyük ölçüde etkilemektedir. Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde de aynı şekilde öğrencilerin İngilizceye olan ilgi ve algıları öğrencilerin başarılarında önemli bir faktördür. Yabancı dil öğrenme kapsamında kişilerin öğrendikleri dille ilgili algıları öğrenme süreçlerinin daha hızlı ve kolay ya da daha ağır ve zor geçmesinde belirleyici niteliktedir. Kişilerin bireysel özellikleri bu algıların ortaya çıkmasında en önemli etkendir. Kişilerin öğrenecekleri dille ilgili ön yargıları, yaşadıkları sorunlar olabileceği gibi olumlu tutumları da olabilir. Bunlar öğrencilerin farklı öğrenme süreçlerinden geçmelerinde rol oynar. Bu yönüyle öğrencilerin öğrenecekleri yabancı dile yönelik algıları ile ilgili bilgi sahibi olmak öğretim programının hazırlanmasından uygulanmasına kadar her adımda öğrenci ihtiyaçlarını karşılaması açısından hem program yapıcılar hem öğretmenler hem de öğrenciler için olumlu sonuçlar doğuracaktır.  Öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizceye yönelik algıları öğretim programında belirtilen hedeflere ulaşılması konusunda önemli bir rol oynar. Bu çalışma, üniversite hazırlık öğrencilerinin “yabancı dil olarak İngilizce” kavramını ne şekilde algıladıklarını, yabancı dil olarak İngilizceye ilişkin algılarının cinsiyet, İngilizce seviyeleri, bölümleri, lise okul türü, lise türü, lisede İngilizce hazırlık eğitimi alıp almamaları ve yurt dışında bulunma değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini bağımsız kelime ilişkilendirme testi ile ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin farklı bireysel özellikleri ile İngilizce algıları arasında herhangi bir ilişki bulunup bulunmadığı incelenmektedir. Öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizceye karşı algılarını belirlemek onların bu konudaki ihtiyaçlarını, tutumlarını ve fikirlerini anlama konusunda yardımcı olacaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 akademik yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce eğitimi alan 472 hazırlık öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmaya A1 kurundan 155, A2 kurundan 169, B1 kurundan ise 148 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi ölçeği ve kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Anahtar kavrama verilen cevaplardan kodlara ve kategorilere ulaşılmış ve elde edilen bu kodlar ve kategoriler ise frekans ve yüzde tabloları kullanılarak sunulmuştur. Öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce algılarına yönelik 14 kategori belirlenmiştir: eğitim öğretim, turizm, olumlu ifadeler, iletişim, sosyal medya, olumsuz ifadeler, İngilizce dersi, iş hayatı, ortak dil, sosyal hayat, maddiyat, kültür sanat, tanınmış kişiler ve meslek. Anahtar kavrama verilen cevaplarla oluşturulan bu kategorilerin çeşitliliği İngilizce algısının da çeşitliliğini göstermektedir. Başka bir deyişle üniversite hazırlık öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce algıları farklılaşmaktadır.

 

Keywords

Abstract

In today's educational environments, teaching settings are shaped according to learners' interests and needs, and learners' attitudes and perceptions regarding what they will learn significantly influence their motivation and success in the classroom. Likewise, in teaching English as a foreign language, students' interest in and perception of English are important factors in their success. The perceptions individuals have about the language they are learning play a decisive role in whether their learning process progresses more quickly and easily or more slowly and difficultly within the scope of foreign language acquisition. Individual characteristics are the most important factors in the emergence of these perceptions. Individuals may have prejudices or encounter difficulties related to the language they will learn, but they may also have positive attitudes. These play a role in students’ going through different learning processes. In this respect, being aware of students' perceptions of the foreign language they will learn will result in positive outcomes for curriculum developers, teachers, and students at every step, from curriculum preparation to its implementation, in terms of meeting student needs. Students' perceptions of English as a foreign language play an important role in achieving the goals stated in the curriculum. This study aims to investigate how preparatory students perceive the concept of "English as a foreign language" and whether their perceptions vary according to gender, English proficiency levels, majors, types of high schools attended, types of schools (private-state), whether they received English preparatory education at high school and their international exposure. This will be done through an independent word association test that determines whether there is any relationship between students' different individual characteristics and their perception of English. Determining students' perceptions of English as a foreign language will help understand their needs, attitudes and ideas on this subject. The research employed the qualitative research method of phenomenology. The study group consists of 472 preparatory students who received English language education at Yildiz Technical University School of Foreign Languages during the academic year 2022-2023. 155 students from A1 level, 169 students from A2 level, and 148 students from B1 level participated in the study. Demographic information scale and word association test were used as data collection tools in the research. The data were analyzed using the content analysis method. Codes and categories were obtained from the responses given to the key concept, and these codes and categories were presented using frequency and percentage tables. 14 categories were determined for students' perceptions of English as a foreign language: education, tourism, positive expressions, communication, social media, negative expressions, English lesson, business life, common language, social life, materiality, culture and arts, famous people and profession. The diversity of these categories formed from the responses to the key concept also demonstrates the diversity of the perception of English. In other words, the perceptions of English as a foreign language among university preparatory students vary.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics