Word Formation: Theory Of Motivation And Nominationṡ, 60-67
-Gaziza Beisenbekovna SHOIBEKOVA-- Gulmira Kalibayevna ABDIRASSILOVA - Tynyshtyk Nurdauletovna YERMEKOVA