The Beauty Of Novel “Shakan-Sheri”̇, 129-133
-Bibigul Mynbaikyzy SULTANOVA-/ Shodankyzy TOIGANBEKOVA / Gulfayrus Kazybayevna IBRAYEVA / Gulmira Kalibayevna ABDIRASILOVA