TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-17
Number of pages: 547-559
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akıllı telefonlar günümüzde en çok kullanılan elektronik araçlardan biridir. Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonların kullanıcılar açısından hem olumlu hem de olumsuz etkilerde bulunduğu söylenebilir. Akıllı telefonların ilk ortaya çıktığı tarihlerden günümüze kadar kullanım oranlarının sürekli arttığı görülmektedir ayrıca yakın gelecekte de bu oranların artması beklenmektedir. Kontrolsüz ve aşırı akıllı telefon kullanımı toplumdaki her bireyi etkilediği gibi ortaöğretim öğrencilerinin eğitim yaşantılarını da etkileyen bir rol oynamaktadır. Bu araştırma ortaöğretim öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma Kahramanmaraş ilinin merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bulunan farklı okul türlerinde (Fen lisesi, Anadolu lisesi, İmam hatip lisesi, Çok programlı lise vb..) yapılmıştır. Küme örnekleme yöntemiyle farklı niteliklere sahip 8 ayrı okul türü belirlenerek bu okullarda uygulama yapılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında belirtilen okul türlerinde öğrenim görmekte olan 9, 10, 11, ve 12. sınıf kademelerindeki 609 öğrenciye ölçek uygulanmıştır. Lise öğrencilerine ‘‘Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’’ uygulanmış, kişisel veriler ise araştırmacı tarafından hazırlanan ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılarak elde edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucuna göre öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Kız öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık düzeyinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. En düşük bağımlılık oranının Fen lisesinde, en yüksek bağımlılık oranının ise Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde olduğu bulunmuştur. Ayrıca okul başarı puanı ile akıllı telefon bağımlılığı arasında negatif yönlü ilişki olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Smartphones are one of the most used electronic devices nowadays. Becoming an indispensable part of daily life, it can be said that smartphones have both positive and negative effects on users. From the times when smartphones first used till today, usage rate of smartphones has been increasing and this rate is expected to increase more in near future. Just as uncontrolled and excessive usage of smartphones affects every individual in society, it has also a role effecting the education life of secondary education students. This study has been done to describe smartphone addiction of secondary education students. The study has been conducted in different school types ( Science high school, Anatolian high school, İmam Hatip high school, Multi-Program high school etc. ) in Dulkadiroğlu and Onikişubat central provinces of Kahramanmaraş city. The study was conducted by using cluster sampling method in 8 different school types having different qualifications. The scale was applied on 609 students studying 9 ,10, 11 and 12th grades in mentioned school types during 2018-2019 education year. ‘’Smartphone Addiction Scale was applied on high school students, and personal data was obtained by using ‘’ Personal Information Form’’ by researcher. For the analysis of obtained data SPSS 25.0 statistic program was used. According to the study result, smartphone addiction of students found to be medium-level. It is ascertained that addiction level of girls are higher than boys. The lowest addiction level was found in Science high schools, and the highest level in Vocational and Technical Anatolian high school. It is determined that there is a negative directed relation between school success grades and smartphone addiction.

Keywords