4-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KAYGI DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-21
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1220-1228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada 4-6 Yaş Arası Çocukların Kaygı Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul ili Fatih ilçesindeki devlet okullarının anasınıflarına devam eden 4-6 arası çocukların anne ve babaları katılmıştır. Veri toplama aracı olarak ebeveynlerin sosyo demografik özelliklerini incelemek için araştırmacı tarafından hazırlanan ‘‘Sosyo Demografik Veri Formu’’ çocuklardaki kaygıyı incelemek için ‘‘Okul Öncesi Kaygı Ölçeği’’ kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, anne ve babaların demografik özellikleri ile çocukların kaygı düzeyleri arasında zayıf korelasyonlar tespit edilmiştir. Anneler yönünden “aile yapısı”, “çocukluk korkuları”, “eğitim seviyesi”, “düzenli bir işte çalışma durumu” ve “gelir düzeyinin” çocuklardaki kaygı seviyeleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Babalar yönünden “kardeş sayısı”, “ebeveyn tutumları”, “eğitim seviyesi”, “gelir düzeyi”, “sürekli ilaç kullanımı” ve “süreğen psikiyatrik hastalık” durumunun çocuklardaki kaygı ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya dahil olan çocukların anneleri tarafından doldurulan kaygı ölçeğinden elde edilen puanlara göre genellenmiş kaygı ortalamasının diğer kaygı alt ölçeklerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadıklarını anlamak için bağımsız örneklem t- testi ve Anova analizlerinden yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the evaluation of anxiety in children 4-6 years old according to demographic variables. The study involved mothers and fathers of children 4-6 years old attending kindergartens of public schools in the Fatih district of Istanbul province. "The Preschool Anxiety Scale" was used to study anxiety in children in "a form of socio-demographic data" prepared by the researcher to study the socio-demographic data of parents as a data collection tool. According to the findings of the study, weak correlations were found between the demographic characteristics of the mothers and fathers with the anxiety levels of the children. From the point of view of mothers, “family structure”, “fears of childhood”, “level of education”, “permanent job status” and “income level” were defined as levels of anxiety in children. From the point of view of fathers, “the number of brothers and sisters”, “parental attitudes”, “educational level”, “income level,” “constant drug use”, and “permanent mental illness” were all associated with anxiety in children. In accordance with the estimates obtained on the anxiety scale filled by mothers of children included in the study, it was found that the generalized average anxiety is higher than other anxiety subscales. The study used independent T-test samples and Anova tests to find out if they differ in the demographic characteristics of the participants.

Keywords