TÜRK ZİYARETÇİLERİNİN NICE ULUSAL SPOR MÜZESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-23
Number of pages: 184-190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürel ve sportif hareketler, dünya çapında spor müzelerinin kurulmasına yol açmıştır. Bu yönleriyle, 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan spor müzeciliğinin, çağdaş ülkelerdeki görünümlerine bakıldığında, Fransa Nice Ulusal Spor Müzesi’nin de bunlardan biri olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Fransa Nice Ulusal Spor Müzesi’ni ziyaret eden Türk ziyaretçilerinin müze defterine yazdıkları cümlelerden yola çıkarak, spor müzesine yönelik algılarını ve deneyimlerini değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemi esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama yöntemi ile elde edilen veriler ve mevcut bir dokümanın (müze ziyaret defterinin) çeşitli ölçütler ışığında incelenmesi amaçlandığından doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın veri kaynağını, 1-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Fransa Nice Ulusal Spor Müzesi’ni ziyaret ederek, ziyaretçi defterine görüş ve duygularını yazan toplam 18 Türk ziyaretçi oluşturmaktadır. Bu bağlamda müzeye gelip, duygu ve düşüncelerini müze defterinde ifade eden Türk ziyaretçilerin yazdıkları incelenmiştir. Çalışmada toplanan veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, Fransa Nice Ulusal Spor Müzesi’nde ziyaretçi defterine yazı yazan Türk ziyaretçilerinin, spor müzeciliği konusuna ilgi duydukları ancak yine aynı konularda bilgi eksiklikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Türkiye’de olimpik ya da ulusal bir spor müzesi olmamasından duydukları üzüntüyü dile getirdikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Cultural and sportive movements have led to the establishment of sports museums worldwide. With these aspects, when we look at the appearance of sports museums that emerged towards the end of the 19th century in contemporary countries, it's seen that France Nice National Sports Museum is one of them. The purpose of the study is to evaluate the perceptions and experiences of the Turkish Visitors having visited Nice National Sports Museum towards sports museum. We conducted this study based on the qualitative research method. We utilized document analysis method since the main objective of the study was to examine the data obtained through survey, and a specific document (the visitors’ book of the museum). The data source of the study consists of 18 Turkish visitors who visited France Nice National Sports Museum between 1-31 July 2017 and wrote their opinions and feelings in the guest book. In this context, the writings of Turkish visitors who came to the museum and expressed their feelings and thoughts in the guest book were examined. The data collected in the study were analyzed with descriptive analysis technique. As a result of the study, it was concluded that the Turkish visitors who wrote in the guest book in the Nice National Sports Museum of France were interested in the subject of sports museology but there was also a lack of information on the same subjects. It has also been determined that expressed sadness over not having an Olympic or national sports museum in Turkey.

Keywords