ÖRGÜTSEL ÖĞRENME BOYUTLARI ARASINDA İLİŞKİSEL YAPILARIN ANLAMLI FARK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2020-25
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 459-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel öğrenme, bir organizasyonun ekolojik kuram çerçevesinde yaşamsal destek ünitelerini besleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu anlamda örgütsel öğrenme, organizasyonun gelişimini sağlayan bir yapı olmasından daha çok organizasyonlar için bir ihtiyaç niteliği taşımaktadır. Marsick ve Watkins (2003), bir organizasyonda örgütsel öğrenmenin sağlamasında açıkladığı yedi boyutun birbirlerini tamamlaması gerektiğini belirtmektedirler. Bu anlamda organizasyonlar, söz konusu örgütsel öğrenme boyutlarının birbirlerini tamamlaması konusundaki uygulamalarını analiz ederek ve birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunarak örgütsel öğrenme süreçlerini daha nitelikli olarak işletebilirler. Bu çalışmada, 2 sağlık kurumunun ayrı olarak örgütsel öğrenme boyutlarının birbirleri arasında toplam 21 ilişki durumu analiz edilerek söz konusu 2 sağlık kurumu tarafından hangi boyutlar arası ilişkisel yapıların birbirinden farklı, hangi boyutlar arası ilişkisel yapılarının birbiri ile benzer oldukları açıklanmıştır. Bulguların tespiti kapsamında örgütsel öğrenme boyutları arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı, boyutların birbirleri arasındaki ilişkilerin her iki sağlık kurumu açısından benzer ve farklı olduklarının tespitinde ise Fischer zr dönüşümü üzerinde kritik oranlar uygulanarak tespit edilmiştir. Bulgulara göre, her iki sağlık kurumunun örgütsel öğrenme boyutları arasındaki tüm ilişkiler anlamlı, pozitif yönlü ve genel anlamda yüksek seviyede oldukları tespit edilmiştir. Dolayısıyla araştırmaya dahil olan her iki sağlık kurumunda örgütsel öğrenme boyutlarının ilişkiler sağlanmış ve buna bağlı olarak söz konusu boyutların birbirlerini tamamladığı tespit edilmiştir. Yine bulgulara göre, SO-PS, SO-SAB ve PS-SAB örgütsel öğrenme boyutları arasındaki ilişkiler her iki sağlık kurumu için birinden farklı oldukları (faklı algılandıkları) tespit edilmiştir. Buna karşın söz konusu 3 ilişki durumu dışındaki 18 ilişki, her iki sağlık kurumu için birbirleri ile benzer oldukları (algılandıkları) tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak bulgulara istinaden her iki sağlık kurumu ihtiyaç duyması halinde örgütsel öğrenme boyutlarının birbirlerini tamamlamadaki uygulamaları ve üstünlükleri konusunda birbirleri ile bilgi alış verişinde bulunarak, her iki sağlık kurumu örgütsel öğrenme boyutları arasındaki tamamlayıcılıkların nasıl sağlanacağına yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olabileceklerdir.

Keywords

Abstract

Organizational learning is one of the most important factors that feed the vital support units of an organization within the framework of ecological theory. In this sense, organizational learning is more of a need for organizations than it is a structure that enables the development of the organization. Marsick and Watkins (2003) state that the seven dimensions that an organization explains in providing organizational learning must complement each other. In this sense, organizations can operate their organizational learning processes more qualitatively by analyzing the practices of these organizational learning dimensions to complement each other and exchanging information with each other. In this study, a total of 21 relationship situations between the organizational learning dimensions of 2 health institutions were analyzed and it was explained which relational structures were different from each other and which relational structures were similar. Within the scope of the findings, the relationships between organizational learning dimensions were determined by applying the pearson correlation coefficient and critical ratios on the Fischer zr transformation since the relations between the dimensions were similar and different in terms of both health institutions. According to the findings, it was determined that all the relationships between the organizational learning dimensions of both healthcare institutions were significant, positive and generally high. Therefore, in both health institutions included in the research, the relationships between organizational learning dimensions were provided and accordingly it was determined that these dimensions complement each other. Again, according to the findings, the relations between SO-PS, SO-SAB and PS-SAB organizational learning dimensions were found to be different (perceived differently) for both health institutions. On the other hand, it was determined that 18 relationships other than these 3 relationship situations were similar (perceived) for both health institutions. Accordingly, if both health institutions need information based on the findings, they can have information and experience on how to complement the organizational learning dimensions of both health institutions by exchanging information with each other about the practices and advantages of organizational learning dimensions in complementary to each other.

Keywords