EKONOMİK BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Author:

Year-Number: 2020-30
Number of pages: 1335-1342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin ekonomik büyüme düzeyini belirleyen bir sektör haline gelen sağlık sektörü, gerekli finansman ihtiyaçlarının karşılanması durumunda sektörün kaliteli, ulaşılabilir ve kapsamlı olmasını sağlayacaktır. Sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin artmasıyla birlikte Türkiye, hastaların tedavi edilmesi için tercih edilen bir ülke konumuna gelmiştir. Sosyal ve ekonomik şartlarla ilişkisi olan sağlık harcamalarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bireylerin geliri arttıkça talep edilen hizmet kalitesi de doğrudan artmaktadır. Artan talep doğrultusunda yapılacak yeni sağlık yatırımları Türkiye ekonomisini güçlendirecek ve refah düzeyde sağlık hizmeti verecektir.

Bu çalışmada Türkiye’nin Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (KBGSYİH) ve Toplam Sağlık Harcamaları (SAGHARC) değişkenleri kullanılarak, ADF Birim Kök Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik Testi ve Etki-Tepki analizi yapılarak aralarındaki ekonometrik ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda sağlık harcamalarının, kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılaya tek yönlü bir nedenselliğinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The health sector, which has become a sector that determines the economic growth level of the countries, if the necessary financing needs are met; the sector will be quality, accessible and comprehensive. With the increase of the budget allocated to health care Turkey, a country that has become the preferred location for the treatment of patients. Health expenditures, which are related to social and economic conditions, should be used effectively and efficiently. As the income of individuals increases, the demanded service quality directly increases. Will be held in line with increasing demand for new health investments, Turkey will strengthen the economy and will give you prosperity in health care.

In this study, using Turkey’s GNI Per Capita Gross Domestic Product and Total Health Expenditure variable, ADF Unit Root Test, Johansen Cointegration Test, Granger Causality Test and Impact-Response analysis performed; The econometric relationship between these two variables has been tried to be determined. As a result of the analysis, it was concluded that health spending has a one-way causality to gross domestic product per capita.

Keywords