SUSUZ YAZ FİLMİNDE DOĞANIN BİR ANLATICI OLARAK KONUMLANMASININ TOPLUMSAL KÜLTÜR-DOĞA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ELE ALINMASI

Author:

Number of pages: 583-606
Year-Number: 2020-26

Abstract

Bu çalışmada, Metin Erksan'ın "Susuz Yaz" filminde doğa unsurlarının bir anlatıcı olarak nasıl konumlandırıldığı konusu öz olarak ele alınmıştır. Konu üzerinde araştırmalar derinleştikçe Anadolu kültürünün,  dolayısıyla eski Türk kültürünün bu filmdeki doğa unsurlarının kullanımlarına yansımaları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, filmdeki karakterlerin bu doğa öğeleriyle ilişkisi ve onlara verdiği tepkilerle birlikte gelişen olaylar, filmin ana konusu, devinimi, kırılma noktaları, karakterlerin belirginleşmesi toplumsal hafızayı ortaya çıkaran çalışmalar göz önünde bulundurularak ele alınmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın dayandığı temel varsayım, toplumsal gerçekçi yönetmen Metin Erksan'ın sinemanın toplum kültüründen ayrı tutulamayacağı düşüncesiyle "Susuz Yaz" filminde bir toplumsal kültür-doğa ilişkisi kurarak toplumsal hafıza kodları kullandığı hipotezidir. Buradan hareketle eski Türkler'in doğa öğeleri ile olan ilişkisi ve tepkilerinin benzerlikleri ile filmdeki Anadolu Türkleri'nin doğa ile ilişkisi ve tepkileri "Susuz Yaz" filmi üzerinden araştırılmıştır. Araştırmada film detaylıca seyredilmiş, eski Türk dünyasındaki doğa unsurları ile ilgili yazılı ve görsel materyaller incelenmiştir. Bütün çalışmalar bir araya getirilmiş ve eski Türkler'in doğa unsurlarıyla olan ilişkileri ile yakın dönem Anadolu Türkleri'nin aynı doğa unsurlarına benzer tepkilerinin Metin Erksan'ın "Susuz Yaz" filminde buluşması detaylandırılmış ve bu sayede filmde doğa unsurlarının bir anlatıcı olarak nasıl konumlandırıldıkları göstergebilimsel analiz yöntemi temel alınarak ortaya koyulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the subject of how nature elements are positioned as a narrator in Metin Erksan's "Susuz Yaz" movie is taken into consideration. As the researches on the subject deepened, the reflections of the Anatolian culture, and therefore the old Turkish culture, on the use of the elements of nature in this film emerged. In this context, the relationship of the characters in the film with these nature elements and the events that develop along with their responses, the main subject of the film, the movement, the breaking points, the prominence of the characters are taken into consideration by considering the studies that reveal the social memory. Therefore, the basic assumption that this study is based on is the hypothesis that social realistic director Metin Erksan established social memory codes by establishing a social culture-nature relationship in the movie "Susuz Yaz" with the idea that cinema cannot be separated from social culture. From this point of view, the relationship and reactions of old Turks with nature elements and the analogy and reactions of Anatolian Turks in the movie with nature were investigated through the film "Susuz Yaz". In the research, the film was watched in detail, and written and visual materials related to the elements of nature in the old Turkish world were examined. All the studies have been brought together and the relationship of the old Turks with the elements of nature and the reactions of similar Anatolian Turks to the same natural elements in Metin Erksan's "Susuz Yaz" detail has been elaborated. It is based on the method.

Keywords