BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN YETERLİK VE ÖĞRETMEN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-26
Number of pages: 714-719
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Gaziantep ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmen liderlik ve yeterlilik düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 217 (44 kadın, 173 erkek) beden eğitimi öğretmeni arasından gönüllük esasına göre seçilen bireyler üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki ölçek kullanılmıştır (“Öğretmen Yeterlik Ölçeği” ve “Öğretmen Liderlik Ölçeği”). Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak, yüzde, frekans ve ortalama hesapları, korelasyon ve t testi analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmen liderlik rollerine ilişkin algı ve beklentilerinin genel olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak beklenti ve algı puanlarının karşılaştırmasına bakıldığında, kurumsal gelişme ve mesleki gelişim açısından beklenti puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma grubunun öğretmen yeterliliklerine ilişkin inançlarının da oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlilik inançlarının arttığı durumlarda, öğretmen liderlik rollerine ilişkin beklenti ve algılarının da arttığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research is a descriptive study aimed at evaluating teacher leadership and proficiency levels of physical education teachers working in Gaziantep province. The study was conducted on 217 (44 female, 173 male) physical education teachers who were working in schools affiliated to the Gaziantep Provincial National Education Directorate during the 2017-2018 academic year. Two scales were used as data collection tools in the study. (The "Teacher Proficiency Scale" and the "Teacher Leadership Scale"). SPSS 22.0 program was used in the statistical analysis of the data. Percentage, frequency and average calculations, correlation and t test analysis were used as statistical methods. As a result, it was determined that physical education teachers' perception and expectations about teacher leadership roles were generally high. However, when comparing the expectations and perception scores, it is concluded that the expectation scores are higher in terms of institutional development and professional development. It has been found out that the beliefs of the research group on teacher competencies are also very high. It has been determined that the expectations and perceptions of teacher leadership roles increase in cases where the physical education teachers' beliefs of competence increase.

Keywords