TARİHSEL BAĞLAMIYLA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN KİMLİK SORUNSALI VE DİSİPLİNİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

Author:

Year-Number: 2020-27
Number of pages: 769-781
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim alanında bir disiplinin, araştırdığı alanı, alanının sınırlarını, araştırmada kullandığı yöntemleri yani metodolojisini, terminolojisini ve kendine ilişkin kapsayıcı bir tanımı ortaya koyması gerekmektedir. Bu, aynı zamanda söz konusu disiplinin özgünlüğünü ve dolayısıyla kimliğini ifade eder. Bu bağlamda kamu yönetimi disiplinine baktığımızda, ortaya çıkışından günümüze nasıl tanımlanabileceğine, çalışma alanının ne olması gerektiğine, siyasetten ayrı tutulup tutulamayacağına ilişkin birbirinden farklı görüş ve yaklaşımların ileri sürüldüğü görülmekte, buna bağlı olarak da akademik yazında disiplinin bir kimlik sorunuyla karşı karşıya kaldığı dile getirilmektedir. Çalışmanın amacı, bir disiplin olarak kamu yönetiminin Türkiye’deki gelişim çizgisini tarihsel süreçteki kimlik tartışmaları üzerinden okumak, bu tartışmalar nezdinde dönem dönem değişen konumlanışını ve çoğu zaman karşılaştığı kimlik krizi sorunsalını tarihsel bağlama oturtmaya çalışmaktır. Bu bağlamda nitel tasarımlı ve literatür taramasına dayalı olan çalışmada, konunun tarihsel olarak temellendirilmesi, kamu yönetimi disiplininin gelişim çizgisini daha iyi anlayıp yorumlayabilmeye katkı sağlayacak ve aynı zamanda kimlik sorunsalı ekseninde disiplinin geleceğine dair yapılacak öngörülere belli ölçüde ışık tutacaktır.

Keywords

Abstract

A discipline in the science needs to establish a comprehensive definition and the field, field of study, methods used in research, namely methodology, terminology. This is at the same time, expresses the authenticity of discipline and consequently the identity of it. In this context, when we look at discipline of public administration which from emergence to now; it is seen that different opinions and approaches are put forward about how it can be defined, about what it is field of study should be, whether it can be kept separate from politics or not, it is stated that the discipline faced with an identity problem in academic litrature. The aim of study is to read the line of evolution of public administration as a discipline in Turkey through the identity debates in historical process and to try to establish that changing position of discipline in time to time among this debates, and to try establish historical context of identity crisis problem which frequently encountered of discipline. In this context, the historical basis of the study in this qualitative and literature-based study will contribute to a better understanding and interpretation of the development line of the public administration discipline, and at the same time, it will shed some light on the predictions of the future of discipline.

Keywords