ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DIŞ YERLEŞKELERİNDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2020-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 731-746
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi dış yerleşkelerinde görev yapan idari personelin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette 5’li Likert Tipi ölçek uygulanmıştır. Anketimize gönüllü olarak 245 kişi katılmış, anketlerin sağlıklı veri temin eden 242 adedi kullanılmıştır. Veriler, “Örgütsel Adalet Ölçeği” ve “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel adalet algısının tüm alt boyutlarında adalet algısının hâkim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca işgörenlerin örgütsel bağlılığa sahip oldukları ve özellikle de devlet kurumunda çalışıyor olmanın verdiği güven ve gelecek garantisi hissinin örgütsel bağlılığın alt boyutlarından olan devam bağlılığının güçlü çıkmasına neden olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the relationship between organizational justice perceptions and organizational commitment of administrative personnel working in the outer campuses of Zonguldak Bülent Ecevit University was investigated. Questionnaire method was used in the study. A 5-point Likert Type scale was applied in the survey. 245 people voluntarily participated in our survey, 242 of them were used to provide healthy data. The data were collected with "Organizational Justice Scale" and "Organizational Commitment Scale". As a result of the research, it was concluded that the perception of justice is dominant in all sub-dimensions of organizational justice perception. In addition, it is seen that the employees have organizational commitment, and especially the sense of trust and future guarantee provided by working in the state institution causes the continuance commitment, which is one of the sub-dimensions of organizational commitment, to be strong.

Keywords