YEREL KALKINMANIN YENİ YEREL AKTÖRÜ: SOSYAL SERMAYE

Author:

Year-Number: 2020-26
Number of pages: 755-768
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel ekonomik sermaye kavramı gelir ve maddi değerleri içerir ve neye sahipsin sorusuna yanıt arar. Sermayenin değişim sürecinde neyi biliyorsun sorusu ise beşerî sermayeyi (tecrübe, eğitim, yetenek, bilgi, fikir vs.) tanımlar. Beşerî sermaye emeğin işletme performansına katkısını ifade eder. Sosyal sermaye beşerî sermayenin tamamlayıcısıdır ve kimi tanıyorsun sloganı içerisinde ilişkiler, bağlantılar, arkadaşlıklar, dostluklar, aile bağları gibi temaları barındırır. Ayrıca sosyal sermaye, beşerî sermayenin işletmelerde verimliliğin arttırılması boyutunun ötesine geçerek bir toplumun kalkınmışlık seviyesine etki edebilecek bir yöne işaret etmektedir. Sosyal sermaye gelişmiş ülkelerin gizli kaynaklarından biridir. Yerel ekonomik kalkınma açısından sosyal sermaye, kalkınma sürecini hızlandırmak için aktörler arasında kurulan ağları ve iş birliğini ifade etmektedir. Bir toplumun sosyal sermayesi; bilgi edinme, üretme, paylaşma, koordine olabilme, ilişkilerin gücünü sosyoekonomik hayata aktarabilmesidir. Sosyal sermaye yerel ekonomilerin parasal gücü kadar önemli bir gücü ifade eder. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yerel ekonomik kalkınmada sosyal sermayenin rolünü ortaya koymaktır. Yerel de sosyal sermaye kalkınma sürecinde aktif olarak kullanıldığında, yoksulluğu önleme(özellikle dezavantajlı (kadınlar) grupların ekonomiye katılımı, yolsuzlukla mücadele, daha rekabetçi firmalar, yenilik (inovasyon)yapabilme, üretimde verimlilik, çevreye duyarlılık gibi sayısız pozitif katkıyı içermektedir.

Keywords

Abstract

The concept of traditional economic capital includes income and material values and seeks an answer to the question of what you have. The question of what do you know in the process of change of capital defines human capital (experience, education, ability, knowledge, idea, etc.). Human capital refers to the contribution of labor to operating performance. Social capital is a complement to human capital and includes slogans such as relationships, connections, friendships, friendships, family ties within the slogan of whom you know. In addition, social capital goes beyond the dimension of human capital to increase productivity in enterprises, pointing to a direction that can affect the development level of a society. Social capital is one of the secret sources of developed countries. In terms of local economic development, social capital refers to the networks and cooperation established between the actors to speed up the development process. The elements of obtaining, producing, sharing, coordinating and transferring the power of relations to socioeconomic life constitute the social capital of a society. Social capital represents an important power as much as the monetary power of local economies. In this context, the aim of the study is to reveal the role of social capital in local economic development. When used actively in the process of social capital development locally, it includes numerous positive contributions such as poverty prevention (especially participation of disadvantaged (women) groups in the economy, fighting corruption, more competitive firms, innovation (innovation), production efficiency, environmental awareness.

Keywords