TANBURİ CEMİL BEY’İN TRT REPERTUVARINDA KAYITLI ISFAHAN PEŞREVİNİN MAKAMSAL VE FORM ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2020-32
Number of pages: 1707-1715
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tanburi Cemil Bey’in TRT repertuvarına kayıtlı saz eserlerinin, Form ve Makamsal işleyişinin ele alındığı bu çalışmada; peşrev, saz semaisi, longa, sirto, zeybek, oyun havası formlarında bestelediği eserleri seçilmiştir. Tanburi Cemil Bey’in bestelediği Isfahan Peşrevinin Türk Makam Nazari ve uygulama tarihinde kullanılan form ve Makamsal kullanımları ile doğru orantılı olup olmadığı akademik ve bilimsel tespitlerle yapmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için tarama yönteminden yararlanılmış, tarama modellerinden de tekil tarama modeli uygulanmıştır. Sonuç olarak, Tanburi Cemil Bey’in bazı makamların seyrindeki özgün yaklaşımı, makamların seyir özelliklerinde bir takım farklılıklar ortaya koymuş, İncelenen Türk Makam Müziği tarihindeki makam tarifleri ile Cemil Bey’in bazı eserlerinde işlenen makam seyir yapısının farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, aiming to analyse of the instrumental works of Tanburi Cemil Bey in terms of form and maqam as peşrev, saz semaisi, longa, sirto, zeybek and oyun havası which are listed in the TRT (Turkish Radio and Television Corporation) archive are chosen. It is aimed to determine if the instrumental works of Tanburi Cemil Bey shows parallelism with the usage of form and maqam in the history of Turkish maqam theory and practice by using scientific and academic methods. In this study a qualitative research method was used. A singular scanning model was implemented, in order to collect and analyse data. It was concluded that Tanburi Cemil Bey’s original approach regarding processing of some maqams showed some differences in characteristics of processing of the maqams, and that maqam descriptions in the history of Turkish maqam and the structure of maqam processing of some works of Cemil Bey were different.

Keywords