TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ; ALANYA’DAKİ 5 YILDIZLI OTELLERDE COVİD 19 KRİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2020-33
Number of pages: 1738-1756
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada turizm işletmelerinde kriz yönetiminin önemi üzerinde durulmuş, beş yıldızlı otel işletmecileri yöneticilerinin kriz algıları ile Covid 19 krizinin beş yıldızlı otel işletmeleri üzerindeki etkileri ve alınan önlemler incelenmiştir. İlgili literatürde Türkiye’de tüm dünyayı etkisi alan büyük bir kriz ortamı ile ilgili çok fazla çalışma yapılmadığı görülmüştür. Çalışma bu açıdan önem arz etmektedir. Araştırmada sosyal gerçekliği öğrenmenin bir yolu olan temel niteliksel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öncelikli olarak ilgili literatür taranmış, görüşme sorularını içeren bir soru formu hazırlanmıştır. Araştırmanın evreni Alanya’da bulunan beş yıldızlı otel işletmeleridir. Alanya’da toplamda 82 adet beş yıldızlı otel bulunmaktadır. Tüm evrene ulaşılmaya çalışılarak otellerin hepsine e-posta yolu ile ulaşılmaya çalışılmıştır. Sadece on üç otel dönüş yaparak görüşme formunu doldurmayı kabul etmiştir. Dolayısı ile kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Pandemi krizi (COVİD 19) nedeniyle araştırmanın yapıldığı tarihlerde sokağa çıkma yasaklamaları bulunduğu için görüşme formu, internet ortamında ve telefon görüşmesi yolu ile 01.04.2020- 15.06.2020 tarihleri arasında katılımcılara doldurtulmuş ve veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin çıktıları üzerinden analizler yapılmış, okuma, gruplandırma ve temalaştırma aşamaları gerçekleştirilmiş. Analiz esnasında görüşmenin çözümlendiği metin tekrar okunarak temalar çalışmanın alt amaçlarına göre kodlanıp gruplandırılmıştır. Çalışmada araştırmaya konu olan otel işletmelerinin yöneticilerinin büyük çoğunluğunun krizlerin otel işletmelerinin yönetimini olumsuz etkilediği, yetkili makamların desteklerinin yeterli olmadığı düşüncelerine sahip oldukları, yöneticilerin çoğunluğunun bir kriz planlarının olmadığı ve kriz durumlarında zararı azaltıcı eylemlerde bulundukları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the importance of crisis management in tourism enterprises was emphasized, crisis perceptions of the managers of five-star hotel operators and the effects of the Covid 19 crisis on five-star hotel businesses and the measures taken were examined. In the related literature, not much work has been shown to be associated with the major crisis influenced the whole world in Turkey. The study is important in this respect. The basic qualitative research method, which is a way of learning social reality, was used in the research. First of all, the relevant literature was scanned and a questionnaire containing interview questions was prepared. The universe of the research is the five-star hotel establishments in Alanya. There are a total of 82 five-star hotels in Alanya. Efforts were made to reach the entire universe by e-mail to all hotels. Only thirteen hotels returned and agreed to fill out the interview form. Therefore, convenience sampling method was used. Since there were curfews on the dates of the study due to the pandemic crisis (COVID 19), the interview form was filled out by the participants on the internet and by phone call between 01.04.2020 and 15.06.2020 and the data were collected. Analyzes were made on the outputs of the collected data, reading, grouping and theming stages were carried out. During the analysis, the text in which the interview was analyzed was read again and the themes were coded and grouped according to the sub-objectives of the study. In the study, it was concluded that the majority of the managers of the hotel businesses that were the subject of the study had the thoughts that crises negatively affect the management of hotel businesses, that the support of the authorities was not sufficient, that the majority of the managers did not have a crisis plan and took actions to reduce the damage in crisis situations.

Keywords