ETİK DEĞER VE İLKELERİN SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 2083-2087
Year-Number: 2020-34

Abstract

Kişisel değer ve yargılarımız, etik yönden ele alındığında birçok farklı bakış açısıyla bütüncül olarak, değerlendirme yapma olanağına sahip olmamızı sağlamaktadır. Kendi değerlendirmelerimiz, çevre yönüyle düşünüldüğünde toplumun değerlendirmesi ve sosyal hizmet bakış açısı ile etik yönden yapılan değerlendirme, çalışmanın ana çerçevesini oluşturmaktadır. İlk bölümde, kişisel değer ve yargılardan bahsedilmiş, ikinci bölümde etik ve değerler üzerinde durulmuş ve son bölümde ise, sosyal hizmet bakış açısıyla etik ve değerler konusuna değinilerek, konu üzerine çıkarımlarda bulunulmuştur. Araştırmamızın alana katkı yapması amaçlanmaktadır ve derleme modeliyle yazılmış olup, literatürdeki boşluğu doldurması düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Our personal values and judgments, whwn considered from an ethical point of view, enable us to have the opportunity to make a holistic evaluation with many different perspectives. Considering our own evakuations from the environmental aspect, the evaluation of the society and the social service perspective and the evaluation made from the ethical perspective constitute the main framework of the study. In the first part, personal values and judgments are mentioned, in the second part ethics and values are emphasized, and in the last part, ethics and values are mentioned from a social work perspective and inferences are made on the subject. Our research is intended to conrtibute to the field and is written with a review model and is thought to fill the gap in the literature.

Keywords