SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 190-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, İstanbul ilinde bulunan spor lisesi öğrencilerinin pandemi döneminde işlenen uzaktan eğitim derslerine yönelik tutumlarının seviyesi ve bu tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, aile birey sayısı, aylık gelir, çalışma odasının varlığı ve evdeki internet bağlantısının durumu gibi değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı 35 maddeden oluşan ‘‘Uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği’’(UEYTÖ) İstanbul ilinde bulunan dört spor lisesindeki 10-11 ve 12. sınıfta okuyan 121 öğrenciye (94 erkek, 27 kadın) uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS 20.0 paket programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, çalışmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumların düşük seviyeye yakın olduğu görülmüş, yine öğrencilerin tutumlarında cinsiyet, aile birey sayısı, aylık gelir, çalışma odasının varlığı ve evdeki internet bağlantısı gibi değişkenlerde anlamlı bir farklılık gözlenmezken, sınıf düzeyi değişkeni açısından 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Geleceğin temel öğrenme kaynağı olması beklenen uzaktan eğitim ile eğitime karşı spor lisesi öğrencilerinin tutumlarının düşük olduğu göz önünde bulundurularak özellikle spor liseleri gibi uygulamalı derslerin yoğun olarak işlendiği bölümlerde alternatif eğitim yöntemlerin bulunmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the level of attitudes of sports high school students in Istanbul towards distance education lessons during the pandemic period and their attitudes' aimed to be examined in terms of variables such as gender, class level, number of family members, monthly income, presence of the study room and internet connection at home. Data collection tool, "Attitude Scale Towards Distance Education" which consists of 35 items, was applied to 121 students (94 males, 27 females) in grades 10-11 and 12 in four sports high schools in Istanbul. The results were analyzed using the SPSS 20.0 package program. In the findings obtained, it was observed that the distance education attitudes of the students participating in the study were close to a low level while no significant difference was observed in the attitudes of the students in variables such as gender, number of family members, monthly income, presence of study room and internet connection at home, it was determined that there was a significant difference between 11th and 12th grade students in terms of grade level variable. Considering the low attitudes of sports high school students towards education with distance education, which is expected

Keywords