BİLSEM ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 154-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, Türkiye’ deki Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan öğretmenlerin düşünme stillerinin incelenmesi, en az ve en çok hangi düşünme stillerini seçtiklerinin/tercih ettiklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, BİLSEM öğretmenlerinin yöneldikleri/tercih ettikleri düşünme stillerinin; branş, mesleki kıdem, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyleri vb. değişkenlere göre istatistiksel olarak nasıl farklılık gösterdiğini ortaya koymaktır . Araştırma kapsamında BİLSEM’ lerde çalışan farklı branşlardan toplam 240 (kadın134, erkek 106) öğretmene ulaşılmıştır. Bu araştırmada, BİLSEM’ deki öğretmenlerin düşünme stillerini belirleyebilmek için, Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirlen, Buluş (2006) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Düşünme Stilleri Envanteri” ile katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmanın kapsamına uygun olan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. BİLSEM öğretmenlerinin düşünme stillerindeki değişiklikleri tespit edebilmek amacıyla t-testi ve (ANOVA) tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, BİLSEM öğretmenlerinin en çok tercih ettikleri düşünme stilleri; Yargısal (x̄ = 28, 72), Yasama (x̄ = 28, 44) ve Liberal/Yenilikçi (x̄ = 28.00) düşünme stilleri olurken en az tercih ettikleri düşünme stillerinin ise, Muhafazakar (x̄ = 14,91) ve Global (x̄ = 17,45) düşünme stilleri olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bu farlılıklar tartışılmış ve alana yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the research is in general in Turkey Science and Art Centers (SAC) mission is to examine the thinking styles of teachers engaged. On the other hand, “Which thinking styles of Bilsem teachers chose / preferred the least and the most” was researched. In addition, “Bilsem teachers' thinking styles towards / preferred; branch, professional seniority, gender, age and education level etc. it was investigated whether it differentiates statistically according to the variables. Within the scope of the research, a total of 240 (134 female, 106 male) SAC teachers from various branches were reached at SAC. In this study, Personal Information Form developed by the researcher was used and the Thinking Styles Scale developed by Sternberg and Wagner (1992) and adapted to Turkish by Buluş (2006), were used to determine the thinking styles of SAC teachers. T-test and one-way analysis of variance were used to determine whether the thinking styles of SAC teachers differ according to independent variables. As a result of the research, while the most preferred thinking styles of SAC teachers were Judgment (x̄ = 28, 72), Legislative (x̄ = 28, 44) and Liberal / Innovative (x̄ = 28.00) thinking styles, the least preferred thinking styles were Conservative ( x̄ = 14.91) and Global (x̄ = 17.45) thinking styles. These differences obtained as a result of the research were discussed and suggestions were presented.

Keywords