MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STAJA (İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNE) BAKIŞLARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 227-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı mesleki ve teknik anadolu liselerindeki son sınıf öğrencilerinin staj (işletmelerde beceri eğitimine) bakışlarına ilişkin görüşlerini araştırmak ve değerlendirilmektir. Araştırmanın yürütülmesinde mevcut olan durumu tespit etmek için bu araştırma nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve betimsel “survey” veya “tarama” modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılının ikinci yarıyılında Samsun ili İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin son sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Bu okulun toplam öğrenci sayısı 1322 olup bu sayıdan rastgele seçilmiş 100 öğrencinin (5’i kız, 95’i erkek) araştırmaya katılması sağlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş anket formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere betimsel bir çözümleme uygulanmış olup veriler sayısallaştırılmış, frekans ve yüzde dağılımlarını gösteren tablolar haline getirilerek analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre son sınıf öğrencilerinin staj (işletmelerde beceri eğitimine) bakışlarına ilişkin görüşleri tespit edilmiştir. Son olarak, ulaşılan bulgular ışığında öğrencilerin konuya ilişkin algıları değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to evaluate the views of last class students regarding internship (skills education in businesses) on vocational and technical anatolian high schools. This research was designed as a qualitative research and was carried out using a descriptive "survey" model in order to determine the current situation in the conduct of the research. The study group of the study consisted of students studying in the last classes of Samsun Şehit İlhan Hamlı Vocational and Technical Anatolian High School in Samsun, İlkadım district in the second semester of the 2019-2020 academic year. The total number of stıdents in this school is 1322 and 100 students (5 girls, 95 boys) were selected randomly from this number. In the research, a questionnaire developed by the researcher was used as a data collection tool. A descriptive analysis was applied tok the data obtained in the study, and the data were digitized and analyzed by turning them into tables showing frequency and percentage distributions. According to the results obtained from the research, the views of last class students regarding internship (skills education in businesses) Finally, in the light of the findings, the students' perceptions about the subject were evaluated and suggestions were presented.

Keywords