UYGULAMA ÖĞRETMENİ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 792-801
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uygulama Öğretmenliği, öğretmenliğin bir uzantısı olmakla birlikte, profesyonel bir yaklaşımı da beraberinde getirmektedir. Bu profesyonel yaklaşım çerçevesinde kullanılmak üzere bu araştırmada, uygulama öğretmenlerinin, öğretmenlik uygulamaları sürecine ilişkin yeterliliklerini ölçmeyi amaçlayan beşli likert tipinde bir yeterlilik aracı geliştirilmiştir. Aynı araştırmacı tarafından daha önce 100 maddeli ve dokuz alt boyutlu olarak geliştirilmiş olan bu aracın yapılan uyarlama aşamasında, 719 uygulama öğretmenine yeniden uygulanmış ve 20 maddelik son versiyonu oluşturulmuştur. Bu aşama sonucunda, Uygulama Öğretmeni Yeterlilik Ölçeği; Sınıf Yönetimi (.934), Gözlem (.898), Mesleki Rehberlik (.863) ve Uygulamaya Hazırlık (.808) olmak üzere dört alt boyuttan oluşmuştur ve her boyutta beşer madde yer almıştır. Ölçme aracının tamamı için ulaşılan iç tutarlılık katsayısı .944 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu değerlere göre, Uygulama Öğretmeni Yeterlilik Ölçeği’nin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kademe ve branşta, uygulama öğretmenliği görevini üstlenen, öğretmenlerin, “uygulama öğretmenliği yeterliliği” düzeyini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Mentoring is extension of teaching but also brings a professional approach. In order to be used within the framework of this professional approach a five-point Likert efficacy scale has been developed in this study, which aims to measure the efficacy of mentor teachers regarding the teaching practice process. In the adaptation phase of this scale, which was previously developed by the same researcher with 100 items and nine sub-dimensions, it was re-applied to 719 mentor teachers and the final version of 20 items was reached. At the end of this stage, the Mentor Efficacy Scale; It consists of four sub-dimensions: Classroom Management (.934), Observation (.898), Vocational Guidance (.863) and Preparation for Practice (.808), and each dimension has five items. The internal consistency coefficient reached for the whole measurement tool was determined as .944. According to these values, it was concluded that the Mentor Efficacy Scale is a reliable measurement tool to measure the level of "mentoring efficacy" of teachers who work as mentors in all levels and branches of the Minestry of Naional Education.

Keywords