SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN YÖNETİMİNİN BAZI DEĞİŞKENLER ÜZERİNE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 673-681
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızın amacı, 13-18 yaş aralığındaki öğrencilerin boş zaman yönetim düzeylerinin; cinsiyet, yaş, sınıf, kendilerini derslerinde başarılı bulma durumları, rekreatif faaliyetleri değerlendirme durumları, günlük boş zaman, boş zamanlarını verimli kullanma durumları ve boş zaman faaliyetleri değişkenlerine göre değişiklik gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmaya, Konya, Mersin, Karaman, Niğde ve İstanbul Tff Celal Aras Spor Liselerinde öğrenim gören 259 (149 erkek ve 110 kadın) kişi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, Wang, Kao, Huan ve Wu (2011) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Akgül ve Karaküçük (2015) tarafından yapılan “Boş Zaman Yönetimi Ölçeği (BZYÖ)” geçerlilik ve güvenirliliği yapılan “Boş Zaman Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 25.0 paket programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Veri sayısı 30’dan fazla olduğundan verilerin normallik değerleri Kolmogorov-Simirnov (Lilliefors) testi ile incelenmiş olup, bu değerlerin 0,05’ten küçük olması ve çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 sınırları içinde olması nedeniyle verilerin normal dağılıma uygunluk gösterdiği bulunmuştur (Morgan, Leech, Gloeckner ve Barrett, 2004).Ölçeklerden elde edilen puanlar normal dağıldığından parametrik testlerden ilişkisiz örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularında ise, gelecek beklentisi ölçeğinin “Cinsiyet, yaş, sınıf, başarı, rekreatif, boş zaman süresi, zamanı verimli kullanma, boş zaman faaliyeti demografik değişkenlerine göre gelecek beklentileri ile boş zaman yönetimlerinin bazı değişkenlere göre anlamlı bir farklılık göstermediği, öğrencilerin yaş değişkenine göre “Amaç Belirleme ve Yöntem”, “Değerlendirme” ve ölçeğin toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu yine günlük boş zaman süresi değişkenine göre “Değerlendirme” puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak; Ergenlik döneminde hayata atılmaya hazırlanan lise öğrencilerinin gelecekleri ile ilgili çalışmalar önemlidir. Bu doğrultuda sonuçların farklı yaş grupları ile farklı bölgelere genellenmesi uygun değildir. Bu nedenle konuya ilişkin çalışmaların farklı yaş kategorilerine uygulanması gençlerle ilgili olarak daha ayrıntılı veriler elde edilmesine ve alan yazınına önemli katkılar sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of our study is to examine whether the leisure management levels of students aged 13-18 vary according to gender, age, class, status of finding themselves successful in their courses, States of evaluating recreational activities, daily leisure, efficient use of leisure and variables of leisure activities. 259 people (149 men and 110 women) who attended TFF Celal Aras Sports High Schools in Konya, Mersin, Karaman, Niğde and Istanbul participated in the study. As a data collection tool, the researchers prepared by personal information form, Wang, Kao Huan and Wu (2011) and Turkish adaptation developed by Akgül and Karaküçük (2015) “made by free time management Scale (BZYO)” validity and reliability “made in the free time management scale” was used. The data obtained in the study were analyzed using the SPSS 25.0 package program. More than 30 the number of data, and the values of the data normality Kolmogorov-Simirnov (Lilliefors test, and these values be less than 0,05 was examined, and the coefficients of skewness and kurtosis ±1 is within the boundaries of the data because conformity has been demonstrated to a normal distribution (Morgan, Leech, Gloeckner, and Barrett, 2004).Since the scores obtained from the scales are normally distributed, the T-test and one-way analysis of variance (one-way ANOVA) were used for unrelated samples from parametric tests. In the results of the study, the future expectation scale “gender, age, class, success, recreation, leisure time, efficient use of time, leisure activity according to demographic variables future expectations and leisure management do not differ significantly according to some variables, according to the age variable of students “goal determination and method”, “Evaluation” and a statistically significant difference between the total scores of the scale variable of leisure time daily again, according to the “Assessment” found a statistically significant difference between scores. As a result, studies about the future of high school students who are preparing to be launched into life during adolescence are important. In this direction, it is not appropriate to generalize the results to different age groups and different regions. For this reason, applying research on this subject to different age categories will make important contributions to obtaining more detailed data on young people and writing in the field.

Keywords