OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİ

Author:

Year-Number: 2021-40
Number of pages: 1056-1070
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada okul öncesi eğitim birimlerinde görevli öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Türkiye’de okul öncesi eğitim birimlerinde görevli öğretmenlere verilen hizmetiçi eğitim çalışmalarının etkililik düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinden yapılan tarama düzenlemeleridir. Araştırmada belirlenen amaca ulaşmak için, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetleri planları ve okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri özelinde ilgili kaynakların taranması yoluna gidilmiştir. Bu konuda öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan istatistikler, stratejik planlar, hizmetiçi eğitim planları ele alınmış ve incelenmiştir. Sonrasında ise, konu ile ilgili alan yazındaki çalışmalar incelenmiş ve değerlendirilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’de okul öncesi eğitim birimlerinde görevli öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin sayılarının ve içeriğinin yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. Hizmetiçi eğitim planları ve istatistikleri ile ilgili alınyazındaki araştırmalar incelendiğinde, okul öncesi eğitim birimlerinde görevli öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin, öğretmenlerin istek veya ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmamış olduğu ve birçok öğretmenin bu hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin büyük çoğunluğunun hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmadığı görülmektedir. Hizmetiçi eğitim faaliyet planlarının ilgili alan öğretmenlerinin istekleri alınarak oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca hizmetiçi eğitim planlarının içeriklerinin daha etkili ve güncel eğitimlerle hazırlanarak, ilgili bütün öğretmenlere duyurulması etkili olacaktır. Alana yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetlerine bütün okul öncesi eğitim birimlerinde görevli öğretmenlerin belirli aralıklarla katılmasını özendirici ve sağlayıcı tedbirlerin yetkili birimlerce alınması da gerekmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it was conducted in order to determine the in-service training needs of teachers working in pre-school education units and to determine the effectiveness of the in-service training studies given to teachers working in pre-school education units in Turkey. The general screening model was used in conducting the research. General survey models are the scanning arrangements made over the whole of the universe or a group, sample or sample taken from it in order to make a general judgment about the universe in a universe consisting of many elements. In order to achieve the aim determined in the study, the relevant resources were searched for in-service training activities for teachers working in preschool education institutions organized under the Ministry of National Education. In this regard, statistics, strategic plans, and in-service training plans published by the Ministry of National Education were discussed and analyzed. Afterwards, the studies in the literature on the subject were examined, evaluated and interpreted. As a result of the research, it was seen that the number and content of in-service training activities organized for teachers working in pre-school education units in Turkey were not at a sufficient level. When the researches on in-service training plans and statistics are examined, it is understood that the in-service training activities organized for teachers working in pre-school education units are not prepared in line with the demands or needs of teachers and many teachers are not aware of these in-service training activities. It is observed that the majority of teachers working in pre-school education institutions do not participate in in-service training activities due to various reasons. In-service training activity plans should be prepared by taking the requests of the relevant field teachers. In addition, it will be effective to prepare the contents of in-service training plans with more effective and up-to-date trainings and to announce them to all relevant teachers. It is also necessary to take measures to encourage and ensure the participation of teachers working in all pre-school education units periodically to in-service training activities for the field by authorized units.

Keywords