PANDEMİ DÖNEMİNDE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-40
Number of pages: 1088-1094
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pandemi döneminde tüm eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemi uygulanmaya başlamıştır. Bu durumdan en çok etkilenen eğitim grubunun birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin oldukları düşülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Pandemi döneminde ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Zonguldak ili Devrek ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan 30 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak uzman görüşü alınarak hazırlanmış 4 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi, içerik analizi yöntemine göre yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorulara verilen tüm cevaplar tek tek kodlanmıştır. Sonra bu kodlar bir üst kategoride toplanıp temalara ayrılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise istatistiksel işlemlerden yüzde ve frekans kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin %84’ü uzaktan eğitim süreci boyunca internet erişimi sorunları yaşadığını, %60’ı öğretmen-aile işbirliğinde sorun yaşadığını, %77’si ise öğrencilerin çevrimiçi derslerden yeterince yararlanamadıklarını düşündüklerini belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde en fazla karşılaştıkları sorunun internet bağlantı sorunu olduğu (f=22) tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

During the pandemic period, the distance education system was started to implement in all education levels. It is thought that the education group most affected by this situation, is the first grade students, their teachers and their families. The aim of this study is to examine the opinions of the first grade teachers about the problems, encountered in the first literacy teaching process during the pandemic period. The study group of there search consists of 30 first grade teachers, working in state primary schools in Devrek district of Zonguldak province, that are affiliated to the Ministry of Turkish National Education. In this research, descriptive survey method, one of the qualitative research methods, was used. As a data collection tool, a semi-structuredinter view form, which consists of 4 item sand prepared by taking expertopinion, was used. The analysis of the data in the research was carriedoutac cording to the contentanalys is method. All the answers given to the questions in the semi-structuredinter view form were coded one by one. Later, these codes were collected in a higher category and divided in to the mes. Percentage and frequency from statistical operations were used in the analysis of the obtained data. As a result of the research, 84% of the classroom teachers stated that they had problems with internet access during the distance education process, 60% of them had problems in teacher-family cooperation, and 77% of them stated that they thought that students could not benefit from online lessons properly. Thanks to this research, ıt was found out that the most common problem faced by primary school teachers in the distance education process is the internet connection problem (f=22).

Keywords