YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR: BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-42
Number of pages: 1361-1371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Duygu ve düşünceleri ifade etmek, nesneleri, toplumsal olay ve durumları aktarmak dil ile mümkündür. Dil, bir milleti oluşturan, fertleri birbirine bağlayan önemli bir unsurdur. Globalleşen dünyada farklı sebeplerden dolayı insanlar ikinci bir dil öğrenimi yapmaktadırlar.Yeni bir dil öğrenmek, zor ve karmaşık gibi görülse de zamanla ana dil sınırlarını aşıp, hedef dil için farklı bir bakış açısı kazandırmayı gerektirir. Son yıllarda Türkçeye olan ilgi ve talebin artmasıyla ülkemizde ve yurtdışında ‘Yabancılara Türkçe Öğretimi’ alanı önemli bir çalışma sahası olarak ortaya çıkmıştır. Bu alana yönelik çalışma ilk olarak üniversiteler bünyesinde başlamış olsa da günümüzde özel okullar, kurslar ve çevrimiçi(online) hazırlanmış materyaller ile oldukça geniş kitlelere hitap edilmektedir. Bu çalışmayla gelişmekte olan teknolojinin insanlara sunduğu imkanlar dahilinde okul ve sınıf ortamı gerekmeksizin yapılabilen dil öğretimlerinde, lise öğrencilerinin sosyal medya aracılığıyla elde ettikleri kazanımları saptamak amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini Bosna Hersek’te faaliyet gösteren Saraybosna, Tuzla ve Bihaç şehirlerinde bulunan Richmond Park School’un lise 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Nitel ve nicel araştırma kapsamında doğru verilere ulaşmak üzere ilgili kaynaklar incelenip, uzman görüşüne başvurularak bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Kapalı uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış anket formu ile Sarajevo, Bihaç ve Tuzla şehirlerinde bulunan Richmond Park School'un 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımı sağlanarak bir saha çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS ve Excel programlarında analiz edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin, yabancı dil olarak Türkçe öğretim süreçlerinde sosyal medya ve akıllı telefon programları kullanmaya yönelik olumlu kazanımlara sahip olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Expressing feelings and thoughts, conveying social events and situations and objects are empowered with language. Language is an important element that constitutes a nation and connects individuals. In the globalizing world, people learn a second language for different reasons. Learning a new language may seem difficult and complicated, however, it requires a different perspective for the target language by overcoming the boundaries of the native language. With the increasing interest and demand for Turkish in recent years, the field of 'Teaching Turkish to Foreigners' has emerged as an important field of study in Turkey and abroad. Although the studies on this field was first started within the universities, nowadays a wide range of learners are also addressed in private schools and courses with the help of online materials. This study aims to determine the benefits of high school students in language learning through social media which can be done without the necessity of school and classroom environment within the possibilities offered by means of technology. The sample of the study consists of 3rd and 4th grade high school students in Richmond Park School located in Sarajevo, Tuzla and Bihac cities operating in Bosnia and Herzegovina. In order to reach accurate data within the scope of qualitative research, a data collection tool was developed by examining the relevant sources and seeking expert opinion. The research was conducted with the participation of 3rd and 4th grade students of Richmond Park School in Sarajevo, Bihac and Tuzla with a semi-structured questionnaire consisting of closed-ended questions. The data obtained was analyzed and interpreted in SPSS and Excel programs from the results of the study. According to the data obtained, it has been infererred that students have positive gains in using social media and smart phone programs in the process of teaching Turkish as a foreign language.

Keywords