ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DÖNÜŞÜMÜNÜN İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-42
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1291-1302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada endüstriyel dönüşümler ile birlikte işletmelerin stratejik insan kaynakları yönetimindeki dönüşümleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması yöntemi ile Endüstri 5.0 ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi kavramları çerçevesinde İngilizce makaleler incelenmiştir. Endüstri 1.0’da (1784) makinelerin kullanımı ile insanlar organizasyonların üretim faktörü olmuş ve personel yönetimi kavramı oluşmuştur. Kitle üretimi ile 1870 yılında Endüstri 2.0 ve iş yapış şekillerinin değişmesiyle İnsan Kaynakları Yönetimi (İK 1.0) kavramları ortaya çıkmıştır. Otomasyon sistemleriyle 1969 yılında Endüstri 3.0 gerçekleşmiş, internet ve bilgisayar kullanımın artmasıyla İK 2.0 kavramı oluşmuştur. Siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti ve akıllı fabrikalar ile 2011 yılında Endüstri 4.0 kavramı ve yeni teknolojiler ile işgören kuşağının değişmesiyle İK 4.0 kavramı ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 gelişimini tamamlayamadan teknolojik gelişmelerin insan odaklı, insanların refahı için kullanılmasını amaçlayan Endüstri 5.0 (Toplum 5.0) kavramı 2017 yılında ortaya çıkmış ve gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Endüstriyel dönüşüm ile birlikte, istihdam ve çalışma sistemlerinin değişmesi, iş gören eğitimlerinin gelişmesi teknoloji ile birlikte yeniden iş tanımlarının yapılması gerekliliği endüstriyel dönüşümün insan kaynakları dönüşümü ile ilişkisini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

In the study, it is aimed to examine the relationship between industrial transformations and transformations in strategic human resources management of businesses.With the literature review method, articles in English within the framework of Industry 5.0 and Strategic Human Resources Management were analyzed. In Industry 1.0 (1784), with the use of machines, people have become the production factor of organizations and the concept of personnel management has emerged. With the mass production in 1870, Industry 2.0 and the change in the way of working, Human Resources Management (HR 1.0) emerged. With automation systems, Industry 3.0 in 1969, and HR 2.0 emerged with the increase in internet and computer use in business. With cyber-physical systems, internet of things and smart factories, Industry 4.0 emerged in 2011 and with the change of employees with new technologies, HR 4.0 emerged. Industry 5.0 (Society 5.0) concept, which aims to use technological developments for human-oriented and people's welfare before Industry 4.0 has developed, emerged in 2017 and continues to develop. With the industrial transformation, the change in employment and working systems, the development of employee training, the need to make job descriptions again with technology reveal the relationship between industrial transformation and human resources transformation.

Keywords