ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DÖNÜŞÜMÜNÜN İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-42
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1291-1302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada endüstriyel dönüşümler ile birlikte işletmelerin stratejik insan kaynakları yönetimindeki dönüşümleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması yöntemi ile Endüstri 5.0 ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi kavramları çerçevesinde İngilizce makaleler incelenmiştir. Endüstri 1.0’da (1784) makinelerin kullanımı ile insanlar organizasyonların üretim faktörü olmuş ve personel yönetimi kavramı oluşmuştur. Kitle üretimi ile 1870 yılında Endüstri 2.0 ve iş yapış şekillerinin değişmesiyle İnsan Kaynakları Yönetimi (İK 1.0) kavramları ortaya çıkmıştır. Otomasyon sistemleriyle 1969 yılında Endüstri 3.0 gerçekleşmiş, internet ve bilgisayar kullanımın artmasıyla İK 2.0 kavramı oluşmuştur. Siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti ve akıllı fabrikalar ile 2011 yılında Endüstri 4.0 kavramı ve yeni teknolojiler ile işgören kuşağının değişmesiyle İK 4.0 kavramı ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 gelişimini tamamlayamadan teknolojik gelişmelerin insan odaklı, insanların refahı için kullanılmasını amaçlayan Endüstri 5.0 (Toplum 5.0) kavramı 2017 yılında ortaya çıkmış ve gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Endüstriyel dönüşüm ile birlikte, istihdam ve çalışma sistemlerinin değişmesi, iş gören eğitimlerinin gelişmesi teknoloji ile birlikte yeniden iş tanımlarının yapılması gerekliliği endüstriyel dönüşümün insan kaynakları dönüşümü ile ilişkisini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

In the study, it is aimed to examine the relationship between industrial transformations and transformations in strategic human resources management of businesses.With the literature review method, articles in English within the framework of Industry 5.0 and Strategic Human Resources Management were analyzed. In Industry 1.0 (1784), with the use of machines, people have become the production factor of organizations and the concept of personnel management has emerged. With the mass production in 1870, Industry 2.0 and the change in the way of working, Human Resources Management (HR 1.0) emerged. With automation systems, Industry 3.0 in 1969, and HR 2.0 emerged with the increase in internet and computer use in business. With cyber-physical systems, internet of things and smart factories, Industry 4.0 emerged in 2011 and with the change of employees with new technologies, HR 4.0 emerged. Industry 5.0 (Society 5.0) concept, which aims to use technological developments for human-oriented and people's welfare before Industry 4.0 has developed, emerged in 2017 and continues to develop. With the industrial transformation, the change in employment and working systems, the development of employee training, the need to make job descriptions again with technology reveal the relationship between industrial transformation and human resources transformation.

Keywords


 • Armstrong, M. (2017). Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı. Ankara: Nobel Yayınevi.

 • Armstrong, M. (2017). Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı. Ankara: Nobel Yayınevi.Arslandere M. (2018). Yalın Üretim ve Yalın Üretime Geçiş Çalışmaları: Büyük Ölçekli Gıda Firmalarında Uygulamalar. Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Asiltürk, A. (2018). İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği: İK 4.0, Journal Of Awareness, 3 (Özel), 527- 544.

 • Bağcı, E. (2018). Endüstri 4.0: Yeni Üretim Tarzını Anlamak, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(24), 122-146.

 • Büyükgöze, S., Dereli, E. (2019, Kasım). Toplum 5.0 ve Dijital Sağlık, VI. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi-Fen ve Sağlık, Ankara.

 • Chong, S., Pan, G. T., Chin, J., Show, P. L., Yang, T. C. K., Huang, C. M. (2018). Integration of 3D Printing and Industry 4.0 into Engineering Teaching, Sustainability, 10(11), 1-13.

 • Çelik, A., Şimşek, M.Ş. (2013). Yönetim Ve Organizasyon. Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Çelik, A., Şimşek, M.Ş., Akatay, A. (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Uygulamarı. Konya: Eğitim Kitabevi.

 • Davutoğlu, N. A. (2018). Sanayi 4.0’ın Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimine Algısal Etkileri, Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5 (30), 4041-4048.

 • Demir, K. A., Döven, G., Sezen, B. (2019). Industry 5.0 And Human-Robot Co-Working, Procedia Computer Science, 158, 688-695.

 • Demirkol, N., Tis, G. (2018, Eylül). Endüstri 4.0’ın İnsan Kaynakları ve İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi, IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade And Logistics Congress, Aydın.

 • Duruk, H. (2019). Endüstri 4.0’ın İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi), Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.

 • Ellitan, L. (2020). Competing in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0, Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 10(1), 1-12.

 • Ergen, S. (2020). Cloud System In Digital Human Resources Management In Turkey, Security And Defence Quarterly, 29(2), 97-107.

 • Faruqi, U. A. (2019). Future Service in Industry 5.0: Survey Paper, Jurnal Sistem Cerdas, 2(1), 67 - 79.

 • Foresti, R., Rossi, S., Magnani, M., Bianco, C. G. L., Delmonte, N. (2020). Smart Society and ArtificialIntelligence: Big Data Scheduling And The Global Standard Method Applied To Smart Maintenance, Engineering, 6(7), 835-846.

 • Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming For A New Human-Centered Society, Japan Spotlight, 27, 47-50.George, A. S., George, A. H. (2020). Industrıal revolutıon 5.0: The Transformatıon Of The ModernManufacturing Process To Enable Man And Machıne To Work Hand In Hand, Journal Of Seybold Report, 15 (9), 214-234.

 • Gökten, P. O. (2018). Karanlıkta Üretim: Yeniçağda Maliyetin Kapsamı, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4), 880-897.

 • Haijian L., Fangfang Z. (2018). Employee Transition and Future Outlook Evolution From Employee 1 to Employee 4, China Economist, 13(3), 78-87.

 • Harahap, N. J., Rafika, M. (2020). Industrıal Revolution 4.0: And The Impact On Human Resources, Jurnal Ecobisma, 7(1), 89-96.

 • Harayama, Yuko. (2017). Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society, Hitachi Review, 66 (6), 8- 13.

 • Keskin, H., Akgün, A.E., Koçoğlu, İ. (2016). Örgüt Teorisi. Ankara: Nobel Yayıncılık.Koster, F. (2019). Innovative HRM. A Review Of The Literature, Journal of Technology Management And Innovation, 14 (2), 97-106.

 • Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0, Business & Information Systems Engineering, 6 (4), 239-242.

 • Majid, M. I., Darmawan, C. K., Majid, S. A., Yulianto, Y. (2019). Anticipating the Entry of Industry 5.0 in Transportation Sector, Advances in Transportation and Logistics Research, 2, 103-115.

 • Misbah, M., Budiyanto, B. (2020, October). Strategıc Human Resources Management To Take The Challenges Of The Socıety Era 5.0, 1st International Conference of Business and Social Sciences, 1(1).

 • Nahavandi, S. (2019). Industry 5.0—A Human-Centric Solution, Sustainability, 11(16), 4371-4384.

 • Nocker, M., Sena, V. (2019). Big Data And Human Resources Management: The Rise Of Talent Analytics, Social Sciences, 8(10), 273.

 • Özdemir, G. Y. (2010). “Ekmek Ve Gül”: Güvencesiz Çalışan Kadınların Sağlığı, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 10(37), 9-12.

 • Özdoğan, O. (2017). Endüstri 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları. Pusula.Özgüler, M. ve Ünal, M. (2014), Güvenlik Sektöründe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Gözübenli, M.;Harmancı, F. M. ve Şahin, İ. (Ed.), "Güvenlik Sektöründe Stratejik Yönetim," içinde (s. 157-177). İstanbul. Nobel Yayınevi.

 • Özkeser, B. (2018). Lean Innovation Approach in Industry 5.0, The Eurasia Proceedings Of Science, Technology, Engineering & Mathematics, 2, 422-428.

 • Parsehyan, B. G. (2020). İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijital Dönüşüm: İK 4.0, Turkish Studies – Information Technologies Applied Sciences, 15(2), 211-224.

 • Permatasari, D. Iqbal, M. (2019, August). Strengthenıng Entrepreneurship With A Grit System AndTransformational Technology To Face Society 5.0 In Asian Community, International Conference of One Asia Community, 1(1), 104-109.

 • Salgues, B.(2018) Innovation in Society 5.0, 157-169.

 • Saracel, N., Aksoy, I. (2020). Toplum 5.0: Süper Akıllı Toplum, Social Sciences Research Journal, 9(2), 26- Schutte, N. E. (2019). HR 5.0-From Digitization to Digitalization.

 • Serpa, S., Ferreira, C. (2018). Society 5.0 and Social Development: Contributions To A Discussion, Management And Organizational Studies, 5, 26-31.

 • Sivathanu, B., Pillai, R. (2018). Smart HR 4.0–How Industry 4.0 is Disrupting HR, Human Resource Management International Digest, 26(4), 7-11.

 • Skobelev P. O., Borovik S. Y. (2017). On The Way From Industry 4.0 To Industry 5.0: From Digital Manufacturing To Digital Society, Industry 4.0, 2(6), 307-311.

 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 43-57.

 • Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N., Çuhadar, M. (2018). Endüstri Devrimleri ve Turizm: Türkiye Turizm 4.0 SwotAnalizi ve Geçiş Süreci Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı), 1623-1638.

 • Ünlü, F., Atik, H. (2018). Türkiye’deki İşletmelerin Endüstri 4.0’a Geçiş Performansı: Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Ampirik Analiz, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 17(2), 431-463.

 • Velásquez, N., Estevez, E., Pesado, P. (2018). Cloud Computing, Big Data and The Industry 4.0 Reference Architectures, Journal of Computer Science and Technology, 18(3), 258-266.

 • Vinitha, K., Prabhu, R. A., Bhaskar, R., Hariharan, R. (2020). Review On Industrial Mathematics And Materials At Industry 1.0 To Industry 4.0, Materials Today: Proceedings, 33, 3956-3960.

 • Watts, S. (2009). The people's tycoon: Henry Ford And The American Century. Vintage.

 • Witkowski, K. (2017). Internet of Things, Big Data, Industry 4.0–Innovative Solutions In Logistics And Supply Chains Management, Procedia Engineering, 182, 763-769.

 • Xu, L. D., Duan, L. (2019). Big Data For Cyber Physical Systems In Industry 4.0: A Survey, Enterprise Information Systems, 13(2), 148-169.

 • Yıldız, E., Davutoğlu, N.A. (2018). Konaklama İşletmelerinde Personel ve İnsan Kaynakları Yönetiminden, Sanayi 4.0’lı Yönetime…, SETSCI Conference Indexing System, 3, 1563-1569.

 • Yılmaz, C. ve Erkollar, A. (2018, Ekim). Endüstri 4.0’ın insan kaynakları planlaması üzerine etkileri, 5th International Management Information System Conference, Ankara.

 • Yin, Y., Stecke, K. E., Li, D. (2018). The Evolution Of Production Systems From Industry 2.0 Through Industry 4.0, International Journal Of Production Research, 56(1-2), 848-861.

                                                                                                    
 • Article Statistics