MİTOLOJİ KAHRAMANLARININ BİR MİZAH NESNESİ OLARAK İLLÜSTRASYONLARDA KULLANILMASI

Author:

Year-Number: 2021-42
Number of pages: 1334-1353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mitolojik kahramanlar, grafik sanatında mesaj aktarmanın yaratıcı yöntemlerinden biridir. Birçok markanın kurumsal kimliğinde, reklam kampanyalarında, mizahi illüstrasyonlarda mitolojik kahramanların, tanrı ve tanrıçaların sembolik imgelerinden yararlanılarak tasarımlar yapıldığı görülmektedir. Grafik sanatı mitoslardan iki bağlamda yararlanmaktadır; birincisi toplumda ve bireyde daha önce kodlanmış bir olgudan yola çıkarak, ki amaç hedef kitlesinin daha önce edindiği tutum ve davranışlara seslenerek ürünle kolay iletişimini sağlamak, ikincisi ise metafor kavramından yararlanarak ürünleri mitolojik kahramanların imgeleriyle anlatmak, dolayısıyla çalışmaya yaratıcı bir anlam kazandırmaktır. Bundan dolayı mitolojik kahramanların büyülü dünyası, grafik ürünleri için kaçınılmaz esin kaynağı olmaktadır. Grafik sanatındaki mitolojik anlatı, sadece reklam ve kurumsal kimlik vs. gibi çalışmalarla sınırlı değil, aynı zamanda mizahi illüstrasyonlarda da önemli ölçüde kullanılmaktadır. Mitolojik değerlerleden Eros, aşk ve üreme tanrısı olarak bilinmektedir. Söylenceye göre, attığı oklarla insanları birbirine aşık etmektedir. Eros’un aşk bağlamındaki tanrısal gücü, mizahi illüstrasyonlarda kullanılma yöntemleri ve mesajı iletme metaforu dikkate değerdir. Eros mitolojisi ilk yaratıldığı zamanlardaki imgesi ile günümüz mizahında algılanan imgesi arasında farklılıklar olmasına rağmen etkili kullanımı ve mesajı iletme görevi önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı mitoloji kahramanlarının, mizahi illüstrasyonlarda hangi sembolik anlamlarla ve imgelerle kullanıldığını saptamaktır. Bunun yanı sıra mitoloji kahramanlarının, mizahi illüstrasyonlarda hangi bağlamda mizah nesnesi olduğu ve bu sanat alanına olan katkısını ortaya koymaktır. Çalışma yöntemi olarak, mizahi illüstrasyonlarda kullanılan mitoloji kahramanlarının nasıl bir mizahi imge yarattıkları ile mitolojideki gerçek imgeleriyle karşılaştırmalı olarak incelenip yorumlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Mythological heroes are one of the creative methods used to convey messages in graphic arts. It is seen that many brands are designed by using symbolic images of mythological heroes, gods and goddesses in their corporate identity, advertising campaigns and humorous illustrations. Graphic art benefits from two contexts; Firstly, based on a fact that was previously coded in the society and the individual, the aim is to ensure easy communication of the target audience with the product by addressing the attitudes and behaviors that they have previously acquired, and the second is to give a creative meaning to the work by using the concept of metaphor to explain the products with the powers of mythological heroes. Therefore, mythological heroes become an inevitable source of inspiration for graphic products. Mythological narrative in graphic art, just advertising and corporate identity etc. It is also used significantly in humorous illustrations. For example, Eros is known as the god of love and reproduction. According to the legend, he makes people fall in love with each other with the arrows he fires. In what ways Eros' divine power in the context of love is used in humorous illustrations and what it refers to. Is the image of Eros mythology when it was first created and its image perceived today? The aim of this study is to determine in what symbolic meanings mythology heroes are used in humorous illustrations. In addition, it is to reveal the context in which the heroes of mythology are objects of humor in humorous illustrations and their contribution to this field of art. As a method of study, the creatures of mythology characters used in humorous illustrations are analyzed and interpreted in the context of semiotics in comparison with their real images in mythology..

Keywords