KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN AFİŞ TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-42
Number of pages: 1354-1360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afişler toplum ve bireyler açısından önemli bir iletişim ağını sağlamaktadır. Kültür ise bireyin alışkanlıkları, değerleri, gelenek, görenek, sosyal kurallar, ahlak kuralları, inanç ve diğer tüm bilgileri kapsadığı gibi iletişim şeklimizi de etkilemektedir. Toplumun tüketim alışkanlıklarına göre düzenlenen ve o tüketimin yapısını belirleyen ürünlerin, markaların ya da bir hizmetin tanıtımı için kullanılan afiş tasarımlarında sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel durumları, alışkanlıkları, içinde bulunulan yer ve dönem gibi unsurları görmek mümkündür. Araştırmada bu kültürel faktörler sorgulanmış ve afiş tasarımlarında kültürel faktörlerin etkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca kültürel faktörlerin afiş tasarımlarını yönlendirme gücü irdelenmiştir. Bu bağlamda incelenen afiş tasarımlarında bireyi etkileme ve yönlendirme gücü üzerinde durularak, kullanılan imgeler ve söylemler kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmada afiş tasarımları kültürel açıdan betimsel analiz yöntemiyle ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu araştırma ile bazı markalar üzerinden afişlerin göstergebilimsel açıdan düzanlam ve yananlamsal durumları çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma çerçevesi sonucunda her kültür kendi sosyal yapısı ile şekillenerek farklı iletişim araçları vasıtasıyla tekrar tekrar bizi etkiler ve böylece bir yandan evrimleşirken bir yandan da sürekliliğini korumaktadır.

Keywords

Abstract

Posters provide an important communication network for society and individuals. Culture, on the other hand, affects the way we communicate as it covers the habits, values, traditions, customs, social rules, moral rules, beliefs and consequently has an impact on our way of communication. It is possible to see factors such as socio-economic, socio-cultural conditions, habits, place and period in poster designs used for the promotion of products, brands or services that are organized according to the consumption habits of the society so as to determine the structure of that consumption. In our research, these cultural factors were questioned and the effect of cultural factors on poster designs was emphasized. In addition, the power of cultural factors to direct poster designs was analyzed. In this context, the influence and orientation power of the individual in the examined poster designs was emphasized and evaluated within the scope of the images and discourses used. Within the scope of this study, poster designs were handled within the framework of culture and evaluated with the help of descriptive analysis method. Therefore, with this research, the semantic and connotative situations reflected upon posters designed by several brands were tried to be analyzed. As a result, it can be concluded that, each culture is shaped by its own social structure and affects us over and over again through different communication tools and thus, while evolving, it also maintains its continuity.

Keywords