SÜRREALİST SANATÇI HANS RUDOLF GİGER’IN LI-I İSİMLİ ÇALIŞMASININ FELDMAN MODELİNE GÖRE ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2021-44
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1509-1512
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat tarihinin temel yapısına bakıldığında ortaya çıkan her sanat akımının, kendinden önceki akımın söylemlerine karşı bir duruş sergilediği görülebilir. 20. Yüzyılın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan, temelinde nesneleri doğada olduğundan öte, görenin bilinçaltındaki görme biçimine dayandıran bir akım olan Sürrealizm(gerçek üstücülük), bahsi geçen ilerleyişe örnek verilebilir. Bilinçaltına yönelerek sanatçının doğada ne gördüğünden öte, nasıl hissettiğine odaklanmayı amaçlayan bu akımın öncüleri arasında Salvador Dali, Rene Magritte gibi birçok gerçeküstücü sanatçıyı örnek vermek mümkündür. Bu sanatçıların yanı sıra kullandığı teknik ve konular ile farklı anlatım biçimlerini kullanan Hans Rudolf Giger gibi sanatçılarında sanat tarihindeki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte film sektöründeki gelişmeler ve olanaklar da farklılaşarak sanatçıların da bu sektörde yer almasına daha fazla olanak sağlamıştır. Sanatsal yaşamı boyunca birçok çalışmaya imza atmış olan H.R. Giger, evlerimize televizyon aracılığı ile ilk defa ‘Alien’ serisindeki biyo-organik yaşam formlarının tasarımcısı olarak girmiştir. Giger’in çalışmalarının irdelenmesi, bilinçaltındaki korku ve karanlığın çalışmalarına nasıl etki ettiğinin görülmesi, gerçek üstü düşünen sanatçıları çözümleme açısından önemli bir adım olarak görülebilir. Bu çalışmanın temel konusu, İsviçreli sürrealist ressam Hans Rudolf Giger’in 1974 yılında eşi Li Tobler’den yola çıkarak yaptığı LI-I isimli çalışması olarak belirlenmiştir. Giger’in olgunluk dönemine denk gelen bu çalışma, O’nun içsel çalkantılarının sanatına nasıl yansıdığının çözümlenmesi açısından önemli görülmektedir. 1974 tarihli bu çalışma, Feldman’ın sanat eleştirisini belli bir sistem içerisinde ele aldığı ve betimleme(tanımlama), çözümleme(analiz), yorum, yargı(karar) basamaklarından oluşturduğu yöntem dâhilinde ele alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

When we look at the basic structure of art history, it can be seen that every art movement that emerges has a stance against the discourses of the previous movement. Surrealism(surrealism), a movement that emerged in Europe at the beginning of the 20th century a based on the subconscious way of seeing objects rather thab in nature, can be given as an example of the aforementioned progress. It is possible to cite many surrealist artists such as Salvador Dali and Rene Magritte among the pioneers of this movement, which aims to focus on the subconscious and focus on how the artist feels in nature rather than what he sees in nature. In addition to these artists, the place in the history of art is an undeniable fact for artists such as Hans Rudolf Giger, who uses different forms of expression with the techniques and subjects he uses. With the development of technology, the developments and opportunities in the film industry have also differentiated and provided more opportunities for artists to take part in this sector. Having signed many works throughout his artistic life, H.R. Giger entered our homes for the first time through television as designer of the bio-organic life forms in the ‘Alien’ series. Examination of Giger’s works and seeing how the subconscious fear and darkness affect his works can be seen as an important step in analyzing surreal thinking artists. The main subject of this study was determined as LI-I, a work by Swiss surrealist painter Hans Rudolf Giger, based on his wife Li Tobler in 1974. This work, which coincides with Giger’s maturity period, is considered important in terms of analyzing how his inner turmoils are reflected in his art. This study, dated 1974, will be tried to be explained by considering Feldman’s approach to art criticism within a certain system and method he created from the steps of description (description), analysis(analysis), interpretation, judgment(decision).

Keywords


 • Butler, Christopher (çeviri: Nursu Örge). (2010), Modernizm, Ankara: Dost Yayınevi.

 • Butler, Christopher (çeviri: Nursu Örge). (2010), Modernizm, Ankara: Dost Yayınevi. Giger: https://www.hrgiger.com/ erişim tarihi: 11.08.2021 erişim saati:13.38

 • Grzynkowski, Eric (çeviri: Orhan Düz). (2018), Sanat 101 Leonardo Da Vinci’den Andy Warhol’a Sanat Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey, İstanbul: Say Yayınları.

 • Mercin, Levent- Alakuş, Ali Osman (2005). Sanat Eleştirisi ve Pedagojik Eleştiri Yönteminin İncelenmesi, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, S.36-46

 • https://zoomoncontemporaryart.com/2018/03/22/li-i-h-r-giger-1974-illusthursday/ Erişim tarihi: 15.08.2021 erişim saati: 18.05

                                                                                                    
 • Article Statistics