AFET YÖNETİMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2021-44
Language : null
Konu :
Number of pages: 1613-1619
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde afet olaylarının neden olduğu olumsuzluklardan kurtulmak ve canlılar üzerindeki etkisini en aza indirmek için yapılan tüm faaliyetler afet yönetimi olarak kabul edilmektedir. Afet yönetimi, afetleri önleme ve zararlarını azaltmak amacıyla afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında alınması gereken önlemler için çalışmaların planlanması ve koordinasyonu aşamalarında toplumun tüm kuruluşlarının işbirliğini gerektiren bir yönetim sürecidir. Afet yönetimi sivil toplumun ve kamu kurumlarının katılımını esas alan bir yapıyı ifade etmektedir. Afet yönetim sürecinde, afetlerin zarar ve risklerinin azaltılmasında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) önemli bir rol üstelenmektedir. Bu çalışmada afet ve afet yönetimi kavramları açıklanarak, STK’ların afet yönetimindeki rolü ve Türkiye’de afet yönetiminde aktif olarak rol oynayan STK’ların faaliyetlerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, it is considered as disaster management that all activities carried out to get rid of the negativities caused by disaster events and to minimize their effects on living things. Disaster management is a management process that requires the cooperation of all institutions of the society at the stages of planning and coordination of studies for the measures to be taken before, during and after disasters in order to prevent and reduce disasters. Disaster management refers to a structure based on the participation of civil society and public institutions. In the disaster management process, Non-Governmental Organizations (NGO) play a very role in reducing the damage and risks of disasters. In this study, the concepts of disaster and disaster management are explained, the role of NGOs in disaster management and the activities of NGOs that play an active role in disaster management in Turkey.

Keywords


 • Ahayalimudin, N.and Osman, N.N.S. (2016). Disaster Management: Emergency Nursing And Medical

 • Ahayalimudin, N.and Osman, N.N.S. (2016). Disaster Management: Emergency Nursing And MedicalPersonnel’s Knowledge, Attitude And Practices of The East Coast Region Hospitals of Malaysia, Australasian Emergency Nursing Journal 19 : 203-209.

 • Akyel, R. (2005). Türkiye Kamu Yönetiminde Afet Yönetimi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 1: 15 - 29.

 • Akyüz, D. (2020). Kriz ve Afet Yönetiminde Bir STK Örneği: Kızılay, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kamu Yönetimi Programı.

 • Carter, W.N. (2008). Disaster Management A Disaster Manager’s Handbook, Asian Development Bank, https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/5035/disaster-management-handbook.pdf?sequence=1.

 • Erkal, T. ve Değerliyurt, M. (2009). Türkiye’de AFET Yönetim, Doğu Coğrafya Dergisi: 147-164.

 • Erol, M. (2007). Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) Vakıflar ve Vakıflarda Muhasebe Kayıt Sistemi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (2): 333-348 .

 • Ertan, G. (2020). Cıvıl Socıety And Dısaster Management: Case Of Marmara Earthquake, Electronic Journal of Social Sciences, Volume:19, Issue:76: 2044-2056.

 • Grogg, R. S. (2016). NGO Collaboration in Natural Disaster Response Efforts- A comparative case study of earthquakes in Asia, Senior Honors Projects, current: 1-51.

 • Karaman, Z. T. (2016). Bütünleşik Afet Yönetimi, https://www.researchgate.net/profile/Soner- Esmer/publication/312172946_Afet_Lojistigi/links/5874946d08aebf17d3b22d23/Afet-Lojistigi.pdf.

 • Kaya, H., Çavuşoğlu, A., Şen, B. ve Çalık, E. (2014). Disaster Management and Disaster Preparedness:Examples of Practices in California and Turkey, https://www.tojsat.net/journals/tojsat/articles/v04i04/v04i04- 02.pdf, Cilt 4, Sayı 4: 36-47.

 • Khan, H., Vasılescu, L.G. and Khan, A. (2008). Dısaster Management Cycle -A Theoretıcal Approach, Management and Marketing Journal, vol. 6, issue 1, 43-50.

 • Mondal, D., Chowdhury, S. and Basu, D. (2015). Role of Non Governmental Organization in Disaster Management, Research Journal of Agricultural Sciences 6(Special): 1485-1489.

 • Omulo, M. (2003). Natural Disaster Early Warning: The Role of NGOs, https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-55903-7_6: 33-35.

 • Othman, S.H. and Beydoun,G. (2013). Model-driven disaster management, Information & Management 50: 218–228.

 • Özesen-Çolak, S. (2016). Afetlerde Sivil Toplum Kuruluşları, http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/acilyardimveafetyonetimi_ao/astk.pdf.

 • Özdemir, S., Başel, H. ve Şenocak, H. (2009). Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın Artan Önemi veÜsküdar’da Faaliyet Gösteren Bazı STK’lar Üzerine Bir Arastırma, Journal of Social Policy Conferences,0(56), Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/886/9847.

 • Sena, L. and Woldemichael, K. (2006). Disaster Prevention And Preparedness,https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2013/07/DisasterPreventionPreparedness.pdf:1-189.Yavaşoğlu, F. (2015). Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14-16 Ekim 2015 -DEÜ - İzmir: 1-14.

 • Yavuz, C.ve Kaynar, İ.(2015). Kamuoyu Oluşumunda Stratejik Bir Araç Olarak Sivil Toplum Kuruluşları, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2: 183-196.

 • https://www.akut.org.tr/tarihce, Erişim Tarihi:13.09.2021

 • https://www.kizilay.org.tr/kurumsal/tarihcemiz, Erişim Tarihi:13.09.2021

 • https://www.kizilay.org.tr/neler-yapiyoruz/afet-yonetimi,ErişimTarihi:13.09.2021 http://www.magvakfi.org.tr/tanitim.asp, Erişim Tarihi:13.09.2021

 • http://www.mag.org.tr/tur/proje.asp, Erişim Tarihi:13.09.2021

 • http://www.turkiyedepremvakfi.org.tr/kurumsal.asp?id=2597&t=T%C3%BCrkiye-Deprem-Vakf%C4%B1- Tarih%C3%A7e, Erişim Tarihi: 22.09.2021

 • http://www.turkiyedepremvakfi.org.tr/anaHaber.asp?id=2771&t=Turkiye-Deprem-Vakf%C4%B1- hakk%C4%B1nda, Erişim Tarihi:22.09.2021

 • https://gea.org.tr/, ErişimTarihi:22.09.2021

 • https://gea.org.tr/arama-kurtarma/,Erişim Tarihi:22.09.2021

                                                                                                    
 • Article Statistics