ÇALIŞMA ALANLARININ DÖNÜMÜŞÜN(d)E PANDEMİ ETKİSİ; EVDEN ÇALIŞMA ALANLARININ ERGONOMİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-44
Language : null
Konu :
Number of pages: 1666-1674
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada yaşanan sanayileşme, endüstri devrimi gibi değişimler, hayatları da etkilemektedir. Çalışma koşulları ve biçimi geçmişten günümüze sürekli olarak değişim göstermiş, yakın tarihli en hızlı dönüşümünü ise yaşam biçimini doğrudan etkileyen COVID-19 pandemisi döneminde yaşamıştır. Batılı toplumlarda 1980 dönemi başlayan evden çalışma sistemi son yıllarda yaygınlık kazanmış, pandemi döneminde birçok şirket bu sisteme geçiş yapmak durumunda kalmıştır. Bu şirketlerden kimisi pandeminin durumuna göre ofis düzenine geri dönse de kimi şirketler halen evden çalışma düzenini sürdürmektedir. Bu çalışmanın amacı pandemi döneminde evden çalışmak durumunda kalan bireylerin çalışma alanlarının ergonomik açıdan irdelenmesidir. Çalışma kapsamında ‘beyaz yaka’ olarak nitelendirilen ve rastgele belirlenen çeşitli sektörlerde evden çalışan 50 kişinin çalışma alanları ergonomi kriterleri eşliğinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan anket çalışması ile evden çalışan kişinin konfor şartlarına uyumluluğunun tespitini de yapmak üzere; kişilerden çalıştıkları ofislerdeki ergonomik şartlar ile evden çalışma düzenindeki ergonomik şartları karşılaştırılması istenmiştir. Ofis hayatında karşılanan konfor şartlarına ait ergonomi kriterlerinin evden çalışma düzeninde sağlanıp sağlanamadığı sorgulanmıştır. Sonuçta, elde edilen bulgular ergonomi kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek evde sağlanan konforun çalışanlar üzerindeki etkisi tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Changes in the world, such as industrialization and the industrial revolution, also affect lives. Working conditions and working style have changed continuously from past to present, and it experienced its fastest transformation in the recent past during the COVID-19 pandemic, which directly affected the lifestyle. The system of working from home, which started in the 1980s in Western societies, has become widespread in recent years, and many companies have had to switch to this system during the pandemic period. Although some of these companies have returned to the office order according to the situation of the pandemic, some companies still continue to work from home. The aim of this study is to examine the working areas of individuals who have to work from home during the pandemic period, from an ergonomic point of view. Within the scope of the study, the work areas of 50 people working from home in randomly determined sectors, which are described as 'white collar', were evaluated in accordance with ergonomics criteria. In this context, with the survey study prepared in order to determine the compatibility of the person working from home with the comfort conditions; the individuals were asked to compare the ergonomic conditions in the offices they work and the ergonomic conditions in the home working order. It has been questioned whether the ergonomics criteria of the comfort conditions met in office life can be met in the home working order. As a result, findings obtained were evaluated within the framework of ergonomics criteria and the effect of the comfort provided at home on the employees was discussed.

Keywords


 • Armağan, K. (2003). Büro Verimliliğinin Tesis Edilmesinde Ergonomik Tasarımın Önemi. Dumlupınar

 • Armağan, K. (2003). Büro Verimliliğinin Tesis Edilmesinde Ergonomik Tasarımın Önemi. Dumlupınar Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya.

 • Bostancı, B. (2016). Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu ve Kuru Göz. MN Oftalmoloji, Kuru Göz Özel Sayısı, 96–99. http://www.aoa.org/x5374.xml

 • Ebisui, M. (2012). Non-standard workers: Good practices of social dialogue and collective bargaining. Industrial and Employment Relations Department. www.ilo.org/publns

 • Erkan, N. (1995). Ergonomi (373. baskı). MPM Yayınları.

 • Güler, Ç. (1997). Ergonomiye Giriş (1. baskı). Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü., Ankara.

 • Güney, Ş. (2005). Bürolardaki mekan-mobilya organizasyonundaki ergonomi faktörü ve verimliliğe etkisi: Bir banka örneği, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Kariptaş, F. S., Yararel, B., & Ünver, B. (2019). Ofis Mekanlarının Ergonomik Tasarımının ÇalışanlarÜzerindeki Etkileri. 21. Ulusal Ergonomi Kongresi, 15–24.https://www.researchgate.net/publication/330425803_Ofıs_Mekanlarının_Ergonomık_Tasarımının_Calısanl ar_Uzerındekı_Etkılerı_The_Effect_Of_The_Ergonomıc_Desıgn_Of_Offıce_Spaces_On_Employees

 • Kavi, E., & Koçak, O. (2010). Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu. Içinde Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (Sayı 2). https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/10111

 • Kekeç Morkoç, D., & Okcu, O. (2017). Çalışma Mekanlarının ve Büro Mobilyalarının Ergonomik AçıdanDeğerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Içinde İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi (C. 6, Sayı 3). https://dergipark.org.tr/en/pub/duzceitbd/363868

 • Kurban, H., Kaygın, B., & Naci Tankut, A. (2016). Mobilya Tasarımında Antropometrik Ölçü ve ErgonomikAnalizlerin Kullanımı. İnönü University Journal of Art and Design, 6(13), 313–320. https://doi.org/10.16950/std.67556

 • Pierce, W. S. (2020). Furnishing the Library Interior. Içinde Furnishing the Library Interior. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003065067

 • Thompson, G. (1989). Planning and Design of Library Buildings. Butterworth Architecture, 3th Edition, New York.

 • Su, A, B. (2001). ”Ergonomi”, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fak. Yay., Ankara.

 • Yararel, B. (2019). Ofis Tasarımında Ergonomik ve Antropometrik Etkenler. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 4(1), 141–153.

 • Yılmazer, G. M., & Korkmaz, M. (2012). Ofislerdeki Çalışma İstasyonlarının Tasarımını Etkileyen ErgonomiFaktörünün İncelenmesi ve Uygulanması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 1(2), 16–36.

 • URL- 1 https://www.hw-blog.it/le-migliori-sedie-da-ufficio-ergonomiche-guida-descrizioni-e-prezzi/, Erişim Tarihi: 21.07.2021

                                                                                                    
 • Article Statistics