YENİ MEDYA SANATINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2021-46
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2329-2334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabetçi pazar koşullarının hakim olduğu günümüzde bilişim teknolojileri ile yeni enformasyon biçimlerinin doğmasına sebep olmuştur. Markalar rakipleri arasından farklılaşmak ve onların önüne geçebilmek için reklamı ve medyayı etkin bir araç olarak kullanmaları sanat dünyasının da değişimine yol açmıştır. Bu değişim geleneksel medyanın sunduğu olanakların dışında küresel etkileşim ve ağ kültürü ile çağdaş sanat pratiğinin de değişimine sebep olmuştur. Modern sonrası süreçte sanatsal yaratıcılık sadece sanat ürünlerinin yaratılmasına değil aynı zamanda sanat ve ürünlerinin pazarlanmasında etkili olabilmektedir. Teknolojiye dayalı kitle kültürü ve tüketim arasındaki ilişki gündelik hayatta önemli yer tutmuştur. Aynı şekilde sanat kitle iletişim araçlarının ve tüketim kültürünün gelişmesi çağdaş sanat için önemli olmuş sanat ile tüketimin arasındaki ayrım bulanıklaşmıştır. Çalışmada medya ve reklamın sunduğu olanakların sanatın içinde nasıl harmanlandığı, medya sanatının sanat anlayışı farklı boyutlarla ele alınmıştır. Bu ilişkiyi somutlaştırmak ve veriler ile destekleyebilmek için bütünleşik bir yöntem tercih edilmiştir. Bu bağlamda örneklere de yer verilmiştir. Reklam ve sanat ilişkisinin çerçevesinin çizilebilmesi için; medya sanatı ve çağdaş sanatın eleştirisi yapılırken reklam, sanat, medya sanatı ilişkisi üzerinde durmak gerekli olmuştur.

Keywords

Abstract

In today's competitive market conditions, information technologies have led to the emergence of new information forms. The use of advertising and media as an effective tool in order to differentiate among their competitors and to get ahead of them has also led to a change in the art world. Apart from the possibilities offered by traditional media, this change has also caused a change in contemporary art practice with global interaction and network culture. In the post-modern period, artistic creativity can be effective not only in the creation of art products, but also in the marketing of art and its products. The relationship between technology-based mass culture and consumption has an important place in daily life. Likewise, the development of art mass media and consumption culture has been important for contemporary art, and the distinction between art and consumption has been blurred. In the study, how the possibilities offered by the media and advertising are blended in art, the understanding of art of media art is discussed in different dimensions. An integrated method was preferred in order to embody this relationship and to support it with data. In this context, examples are also given. In order to draw the framework of the relationship between advertising and art; While criticizing media art and contemporary art, it was necessary to dwell on the relationship between advertising, art and media art.

Keywords