SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK YETERLİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2021-46
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2374-2380
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde ülkeler nitelikli insan kaynağına ulaşmak için yoğun çaba sarf etmekte ve eğitim sistemlerini buna göre düzenlemektedir. Ülkemizde bu doğrultuda üstün yetenekli bireylerin tanılama, yönlendirme ve eğitim süreçlerinde sınıf öğretmenlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu araştırmanın amacı ise üstün yeteneklilerin eğitiminde önemli bir rolü olan sınıf öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik yeterlik algılarını tespit etmektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı’ nda görev yapan 10 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin kendilerini üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda yetersiz gördüğü saptanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi sırasında fiziksel imkanların yetersizliği, veli kaynaklı sorunlar, materyal eksikliği gibi bazı sorunlar yaşadığı da saptanmıştır. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak araştırmacılar sınıf öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda hizmetiçi eğitim alması, veli semineri ve materyal temini gibi bazı öneriler sunmuşlardır.

Keywords

Abstract

Today, countries put vigorous efforts into reaching qualified human resources and organize their education system accordingly. In our country, classroom teachers have great responsibilities in the identification,orientation and education processes of gifted individuals. The purpose of the research is to determine the competency of classroom teachers who have an important role in the education of gifted individuals. In the study phenomenology design, as one of the qualitative research methods was used. The study group for this research consisted of 10 classroom teachers working in the Ministry of National Education, which was determined by the maximum diversity sample which is one of the purposeful sampling methods. In the research semi structed interview form was used as a data collection tool and the outcome was analyzed by descriptive analysis method. As a result of the research, it was determined that the classroom teachers considers themselves inadequate in the education of gifted students. In addition to this, it has been determined that classroom teachers have some problems during the educarion of gifted students such as inadequacy of physical facilities, problems caused by parents and lack of materials. Based on the results of the rearch, the teachera offered some suggestions such as in service training of classroom teachers on the education of gifted individuals, parent seminars and material supply.

Keywords