OKUL YÖNETİCİLERİNİN BENİMSEDİKLERİ YÖNETİM TARZLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİKLERİNİ YORDAMA DÜZEYİ

Author:

Year-Number: 2021-47
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2552-2562
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada resmi kurumda çalışan öğretmenlere göre okul yöneticilerinin yönetim tarzları ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler ortaya konulmak amaçlanmıştır. Araştırmada verilere ulaşılırken ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın hedef evrenini liselerde görev yapan öğretmenler oluşmaktadır. Araştırma örneklemi ise kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 300 lise öğretmeninden oluşturmaktadır. Veriler Üstüner (2016) tarafından tasarımlanan “Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeği” ile Kahveci ve Demirtaş (2013) tarafından tasarımlanan “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiştir. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin yönetim tarzlarına ve örgütsel sessizlik düzeylerine ilişkin görüşlerinin cinsiyete ve eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlemek için t testi, mesleki kıdem değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ANOVA testi, öğretmenlerin okul yöneticilerinin yönetim tarzlarına ilişkin görüşlerinin branş değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ANOVA testi, örgütsel sessizlik düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ise Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Okul yöneticilerinin yönetim tarzları ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre araştırmanın bulguları, okul yöneticilerinin en çok benimsemiş olduğu yönetim tarzının “işbirlikli yönetim tarzı” olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu “otoriter”, “karşı koyucu” ve “ilgisiz" yönetim tarzlarının takip ettiği sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerine göre en çok gözlenilen örgütsel sessizlik türünün “duygu” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunu “yönetici”, “izolasyon”, “okul ortamı” ve “sessizliğin kaynağı” alt boyutlarının takip ettiği ortaya konulmuştur. Öğretmen görüşlerine göre, mesleki kıdem, branş değişkenlerinde yönetim tarzları açısından anlamlı farklılıklara ulaşılırken, cinsiyet, eğitim düzeyi değişkenlerinde ise anlamlı bir farklılığa ulaşılamamıştır. Öğretmen görüşlerine göre örgütsel sessizlik düzeyleri açısından ise mesleki kıdem değişkeninde anlamlı farklılıklar elde edilirken, cinsiyet, eğitim düzeyi ve branş değişkenlerinde anlamlı bir farklılığın ortaya çıkmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin yönetim tarzları ile örgütsel sessizlik arasında pozitif ve negatif yönlü anlamlı korelasyonlar elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between school administrators' management style and organizational silence according to high school teachers. The research was designed in accordance with the relational screening model. The target population of the research consists of teachers working in high schools. The research sample consisted of 300 high school teachers who were determined by simple sampling method. The data were collected with the help of “Perceived Manager Management Style Scale” developed by Üstüner (2016) and “Organizational Silence Scale” developed by Kahveci and Demirtaş (2013). Arithmetic mean and standard deviation tests were used to find the items that teachers participated most and least. T test to determine whether teachers 'opinions about school administrators' management styles and organizational silence levels differ according to gender and education level, ANOVA test to determine whether they differ according to professional seniority variable Kruskal Wallis H test was used to determine whether teachers' opinions differed or not. Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between school administrators' management styles and organizational silence. According to the teachers' opinions, the findings of the study showed that the most commonly used management style was “cooperative management”. This "authoritarian," "combatting" and "irrelevant" to the conclusion that the management style watch has been reached. The organizational silence of most observed type According to opinions of teachers "feeling" that have been identified. This "manager", "isolation", "school environment" and "the source of silence" was determined to follow the lower size. According to the teachers' opinions, while there were significant differences in professional seniority and branch variables in terms of management styles, it was found that there was no significant difference in gender and education level variables. According to the teachers' opinions, while there were significant differences in professional seniority variable in terms of organizational silence levels, it was determined that there was no significant difference in gender, education level and branch variables. According to teachers 'opinions, significant positive and negative correlations were found between school administrators' management styles and organizational silence.

Keywords