TÜRKİYE’DE SPOR POLİTİKALARI ve İSTANBUL PLANLARINDA SPOR

Author :  

Year-Number: 2021-46
Language : null
Konu :
Number of pages: 2352-2363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sporun mekânsallaştrılmasının kent tarihi içinde geçirdiği evreler, bugünkü tesislerin dağılımına yön veren yasal ve yönetsel süreçlere dair fikir vermektedir. Spor ve ilgili donatı alanları kent mekânında belirli amaç, hedef ve stratejiler neticesinde yer almaktadırlar. Bu türdeki donatıyı üreten politika ve planların belirli bir tarih aralığında incelenip, İstanbul özelinde bu planlama sürecinin değerlendirilmesi bu makalenin izleğini oluşturmaktadır. Spor tesislerinin kent mekânında üretimini sağlayan süreçler; aktörler, politikalar, yasalar ve yönetmelikler üzerinden irdelenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlatılan dönemsel analiz, günümüzde spor ve ilgili donatılara dair üretilen politikaları kapsar niteliktedir. Ardından İstanbul’un geçirdiği planlama deneyimleri spor ve ilgili donatıları özelinde incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The phases of the spatialization of sports in the history of the city give an idea about the legal and administrative processes that shape the distribution of today's facilities. Sports and related equipment areas are located in the urban space as a result of certain goals, objectives and strategies. Examining the policies and plans that produce this type of equipment in a certain date range and evaluating this planning process in Istanbul constitutes the theme of this article. Processes that enable the production of sports facilities in urban space; actors, policies, laws and regulations. The periodical analysis initiated from the Ottoman Empire covers the policies produced today regarding sports and related equipment. Then, the planning experiences of Istanbul were examined in terms of sports and related equipment.

Keywords


 • Akpınar, İ., (2010), İstanbul’u (Yeniden) İnşa Etmek: 1937 Henri Prost Planı,” 2000’den kesitler II:Cumhuriyet’in Mekânları/Zamanları/İnsanları, Doktora Araştırmaları Sempozyumu Kitabı, ed. Elvan ERGUT, B. İmamoğlu, Ankara: Dipnot Yayınları ve ODTÜ Yayınevi, s.107-124.

 • Algün Doğu, G. (2013). Yakın Dönem Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü̈ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

 • Aydın, A.D., Demir, H., Yetim, A.A. (2007). Türk spor politikalarında öngörülen hedeflerin gerçekleşmedüzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma (GSGM örneği), Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1, (2): 87- 96., s.88, Niğde.

 • Aykın, A.G., Bilir, F.P. (2013). Hükümet Programları ve Spor Politikaları, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, 239-254, Adana.

 • Bilsel, C., (2010), İstanbul’un Dönüşümleri: Prost Planlaması ve Modern Kenti Yaratmak.

 • Canşen, E. (2015). Türkiye Cumhuriyeti’nin Spor Politikaları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2015 Cilt 17 Sayı 1, 33-48.

 • Ekici, S. (2002). Türkiye’de spor federasyonlarını oluşturan fahri(gönüllü̈) çalışanların spor politikalarınınoluşumu ve uygulamalarına yaklaşımları, Yayınlanmamış̧ Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü̈, s.34, Ankara.

 • Fişek, K., (1980). Devlet politikası ve toplumsal yapıyla ilişkileri açısından spor yönetimi Dünya’da- Türkiye’de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, s.35, Ankara.

 • 9 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 21.12.2021 tarihinde ‘Spor Master Planı’nın tanıtımını yaptı.Gök, Y., Sunay, H. (2010). Türkiye ve Fransa’da uygulanan spor yönetiminin kamu yönetimi açısından karşılaştırılması, Spormetre, VIII, (1): 7-16. s.8.

 • İstanbul Belediyesi, (1995), 1/50.000 Ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nâzım Plan Raporu. İstanbul Belediyesi, (1980), 1/50.000 Ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Nazım İmar Planı.

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü (2009). 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu, İstanbul.

 • İstanbul Kalkınma Ajansı (2014). 2014-2023 İstanbul Bölge Planı. İstanbul.

 • Konuk, G., Olgun, İ., Öğdül, H. (2017). Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

 • Şentuna, M. (2009). Türkiye’deki Gençlik ve spor ile ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınınGençlik politikalarının değerlendirilmesi ve bir model örneği, Yayınlanmamış̧ doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈, Bolu.

 • Toros, K. (2015). Türkiye Cumhuriyeti Spor Tarihi, Ankara.

 • Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi (2013). Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını. Ankara.

 • Uysal, Y., (2006), Cumhuriyet Dönemi İstanbul Planlama Raporları 1934-1995, Ed. Şener Özler, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

 • URL 2: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

 • URL 4: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Birinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1963- 1967%E2%80%8B.pdf

 • URL 5: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/İkinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1968- 1972%E2%80%8B.pdf

 • URL 6: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Üçüncü-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1973-

 • URL 7: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dördüncü-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1979-URL 8: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Beşinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1985- 1989.pdf

 • URL 9: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Altıncı-Beş-Yılllık-Kalkınma-Planı-1990-

 • URL 10: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Yedinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1996-URL 11: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Sekizinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-2001- 2005.pdf

 • URL 12: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dokuzuncu-Kalkınma-Planı-2007- URL 13: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalkınma-Planı-2014-2018.pdf

 • URL 14: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/Onbirinci-Kalkınma-Planı-.pdf

                                                                                                    
 • Article Statistics