Anadolu Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Ülkelerine Yönelik Kültürel Miras Farkındalık Düzeyleri

Author:

Year-Number: 2022-51
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-06 14:15:25.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer….
Number of pages: 512-521
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllardaki hızlı ekonomik gelişme ile birçok öğrenci yükseköğrenim için yurt dışına gitmeyi tercih etmektedir. Yükseköğretimde uluslararası öğrenci hareketliliği, çeşitli boyutlarıyla günümüz dünyasında önemli bir faaliyet alanı olarak öne çıkmaktadır. Öğrencilerin uluslararası hareketliliği, dünyadaki kurumlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerinden daha iyi bir eğitim ve mesleki deneyim umuduyla tüm dünyaya dağılmıştır. Ancak yeni bir ülkede yaşamak onlar için politik, ekonomik, akademik ve kültürel farklılıkları da beraberinde getiren yeni bir deneyimdir. Ülkeler arasında hareket etmek, öğrencileri gidecekleri yeni ülkede kendi ülkelerinin kültürel mirasının elçileri yapmaktadır. Bu araştırma; Türkiye’de, Anadolu Üniversitesi’nde, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) eğitim alan uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önce kendi ülkelerindeki kültürel miraslarına olan farkındalıklarının ve bilgilerinin araştırılması ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada nicel araştırma tasarımı olarak betimsel araştırma modeli, veri toplama aracı olarak anket yöntemi benimsenmiştir. Anket, TÖMER’de 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Mart ayında öğrenim gören 90 uluslararası öğrenciden 71 öğrencinin katılımıyla yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Elde edilen veriler, bilgisayar programı (SPSS 25.0) aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan TÖMER öğrencilerinin kendi ülkelerindeki kültürel mirasa ilişkin yeterli farkındalık düzeylerinin olduğu sonucuna ulaşılmış ve elde edilen sonuçlardan hareketle çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

With the rapid economic development in recent years, many students prefer to go abroad for higher education. International student mobility in higher education is emerging as an important area of activity in today’s world in its various dimensions. The international mobility of students has a significant impact on institutions around the world. International students are spread all over the world in hopes of a better education and professional experience. However, living in a new country is a new experience for them that brings with it political, economic, academic and cultural differences. Moving between countries makes students ambassadors of their country’s cultural heritage in their new destination. This research aims at investigating and evaluating the awareness and knowledge of the international students studying at the Turkish Language Teaching Application and Research Center (TÖMER) at Anadolu University about their cultural heritage in their own countries before they came to Turkey. In this study, the descriptive model was used as a quantitative research design. T he questionnaire method was adopted as a data collection tool. The questionnaire was applied through face-to-face interviews with the participation of 71 students from 90 international students studying at TÖMER in March of the 2019-2020 academic year. The obtained data were analyzed by the computer program (SPSS 25.0). It was concluded that TÖMER students participating in the study had sufficient awareness of the cultural heritage in their own countries and various suggestions were presented based on the results obtained.

Keywords