Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Liderlik Davranışları ile Kriz Yönetimlerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-51
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-31 15:02:39.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 628-640
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütler sahip oldukları özelliklerden dolayı zaman zaman olağanüstü durumlarla karşılaşabilmektedir. Örgütleri sıkıntıya sokabilecek bu durumlar genellikle kriz olarak karşımıza çıkmaktadır. Kriz, bir işin veya olayın geçtiği karmaşık bir aşama, içinden çıkılması zor bir durum, bozulma yönünde ani gelişmeler ve tehlikeli bir an olarak ifade edilmektedir. Kuruluşun krizi en az hasarla atlatabilmesi ve hatta bu ortamdan yararlanabilmesi için; Krizin nedenlerinin, ortaya çıkan etkilerinin ve yönünün tüm boyutlarıyla detaylı olarak analiz edilmesi, analiz sonuçlarının sağlıklı verilere dayandırılması, kriz için gerekli önlemlerin zamanında ve uygulanabilir şekilde ele alınması gerekmektedir. Liderlik ise kişilik özellikleri, örgütsel roller, davranışlar, etkileşim kalıpları, takipçilerin algıları ve onlar üzerindeki etkisi açısından çok yönlü özelliklere sahip bir kavramdır. Okullarda lider olarak tanımlanan kişi denilince akla ilk gelen okul yöneticileridir. Okul yöneticilerinin liderlik özellikleri ve kriz yönetimine ilişkin becerilerinin neler olduğu, liderlik stilleri ile okullarda yaşanan kriz süreçleri arasında bir ilişki olup olmadığı merak edilmiştir. Okul adlı kurum dinamik bir organik yapıdır. Bu dinamik ve organik yapının çevrenin yöneticisinin yenilikler açık bir bakış açısıyla var olan durumu gözlemleyip okulda fark yaratacak projelerle dinamik bir dönüşümü sağlaması gerekmektedir. Bir kurumun kilit isimlerinden biri olan okul müdürünün sahip olması beklenen kriz yönetimi beceri düzeyleri ve liderlik tarzlarının nitelikli eğitim kurumlarının oluşturulmasında önemli olduğu düşünülmektedir. Özetle bu araştırmada kriz yönetimi becerileri ile okul yöneticilerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın temel amacı okul yöneticilerinin liderlik davranışları ve kriz yönetimi becerileri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Keywords

Abstract

Organizations may encounter extraordinary situations from time to time due to their characteristics. These situations, which can put organizations in trouble, often appear as crises. A crisis is expressed as a complex stage in which a business or event passes, a difficult situation to get out of, sudden developments in the direction of deterioration and a dangerous moment. In order for the organization to overcome the crisis with the least damage and even benefit from this environment; It is necessary to analyze the causes, emerging effects and direction of the crisis in detail with all its dimensions, to base the analysis results on sound data, and to take the necessary measures for the crisis in a timely and applicable manner. Leadership, on the other hand, is a multifaceted concept in terms of personality traits, organizational roles, behaviors, interaction patterns, perceptions of followers and its effect on them. School administrators are the first to come to mind when it comes to the person defined as the leader in schools. It has been wondered what the leadership characteristics and crisis management skills of school administrators are, and whether there is a relationship between leadership styles and crisis processes in schools. The institution named School is a dynamic organic structure. The environmental manager of this dynamic and organic structure should observe the existing situation with an open perspective of innovations and provide a dynamic transformation with projects that will make a difference in the school. It is thought that the crisis management skill levels and leadership styles that the school principal, who is one of the key names for an institution, are expected to have, are important for the creation of qualified educational institutions. In summary, in this study, the relationship between crisis management skills and leadership styles of school administrators was evaluated. The main purpose of this research is to evaluate the relationship between school administrators' leadership behaviors and crisis management skills.

Keywords