KADIN ÇALIŞANLARIN İŞYERLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI KARİYER ENGELLERİ PERFORMANSLARINI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİ ETKİLER Mİ? BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 800-811
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada kadın çalışanların işyerlerinde karşılaştıkları kariyer engellerinin, performanslarını ve örgütsel özdeşleşmelerini ne düzeyde etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Konya ilinde bankacılık sektöründe faaliyet gösteren hem kamu hem de özel bankaların şubelerinde çalışan toplam 150 kadın çalışana uygulanan anketlerden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Anketlerde, kariyer engelleri ölçeği olarak Karaca (2007)’nın ölçeği; örgütsel özdeşleşme olarak orijinali Ashforth ve Mael (1989)’e ait olan ve Polat (2009) tarafından yapı geçerliliği tekrar doğrulanan ölçek ve Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilmiş ve Gürbüz vd. (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan ölçek kullanılmıştır. Araştırma amacına ve kapsamına uygun olarak frekans, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Ayrıca faktör analizi ile de ölçeklerdeki faktörlerin geçerliliği test edilmiştir ve cronbach alfa değeri yardımıyla güvenilirlikleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, kariyer engellerinin performans üzerindeki etkisi (%71) ve örgütsel özdeşleşmenin kariyer engelleri üzerindeki etkisi (%83) istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine the level of career barriers faced by female employees in their workplaces and their performance and organizational identification. For this purpose, the data obtained from the questionnaires applied to 150 female employees working in the branches of both public and private banks operating in the banking sector in Konya were analyzed. In the questionnaires, Karaca (2007)’s scale as career barriers scale; the scale developed by Ashforth and Mael (1989) and re-validated by Polat (2009) and the scale developed by Kirkman and Rosen (1999) and adapted to Turkish by Gürbüz et al. (2010) were used. Frequency, correlation and regression analyzes were performed in accordance with the purpose and scope of the research. In addition, the validity of the factors in the scales was tested by factor analysis and their reliability was calculated with the help of cronbach alpha value. As a result of the research, the effect of career barriers on performance (71%) and the effect of organizational identification on career barriers (83%) were found to be statistically significant.

Keywords