KADIN ÇALIŞANLARIN İŞYERLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI KARİYER ENGELLERİ PERFORMANSLARINI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİ ETKİLER Mİ? BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2019-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 800-811
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada kadın çalışanların işyerlerinde karşılaştıkları kariyer engellerinin, performanslarını ve örgütsel özdeşleşmelerini ne düzeyde etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Konya ilinde bankacılık sektöründe faaliyet gösteren hem kamu hem de özel bankaların şubelerinde çalışan toplam 150 kadın çalışana uygulanan anketlerden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Anketlerde, kariyer engelleri ölçeği olarak Karaca (2007)’nın ölçeği; örgütsel özdeşleşme olarak orijinali Ashforth ve Mael (1989)’e ait olan ve Polat (2009) tarafından yapı geçerliliği tekrar doğrulanan ölçek ve Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilmiş ve Gürbüz vd. (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan ölçek kullanılmıştır. Araştırma amacına ve kapsamına uygun olarak frekans, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Ayrıca faktör analizi ile de ölçeklerdeki faktörlerin geçerliliği test edilmiştir ve cronbach alfa değeri yardımıyla güvenilirlikleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, kariyer engellerinin performans üzerindeki etkisi (%71) ve örgütsel özdeşleşmenin kariyer engelleri üzerindeki etkisi (%83) istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine the level of career barriers faced by female employees in their workplaces and their performance and organizational identification. For this purpose, the data obtained from the questionnaires applied to 150 female employees working in the branches of both public and private banks operating in the banking sector in Konya were analyzed. In the questionnaires, Karaca (2007)’s scale as career barriers scale; the scale developed by Ashforth and Mael (1989) and re-validated by Polat (2009) and the scale developed by Kirkman and Rosen (1999) and adapted to Turkish by Gürbüz et al. (2010) were used. Frequency, correlation and regression analyzes were performed in accordance with the purpose and scope of the research. In addition, the validity of the factors in the scales was tested by factor analysis and their reliability was calculated with the help of cronbach alpha value. As a result of the research, the effect of career barriers on performance (71%) and the effect of organizational identification on career barriers (83%) were found to be statistically significant.

Keywords


 • Akbaş, T. T., ve Çetin, A. (2015). İş Tatmini ve Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi.

 • Akbaş, T. T., ve Çetin, A. (2015). İş Tatmini ve Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16 (1), 81-101.

 • Amil, O. (2015). Çalışanların algılanan kariyer engelleri ile algılanan performansları arasındakiilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. OPUS - Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 5 (9), 7-26.

 • Burbridge, L. C. (1994). The glass ceiling in different sectors of the economy: differences betweenGovernment, Non-Profit, and For-Profit Organizations. Washington: Glass Ceiling Commission, US Department of Labor.

 • Cotter, D. A., Hermsen, J. M., Ovadia, S. ve Vanneman, R. (2001). “The Glass Ceiling Effect”, Social Forces, 80 (2), 655-682.

 • Çizmeci, Ş. (2004). “Kadının Düşmanı Kim”, Radikal Hayat. http://www.radikal .com.tr/hayat/kadinin-dusmani-kim-864079/ (erişim tarihi: 12.06.2015).

 • Ergeneli, A., ve Akçamete, C. (2004). Bankacılıkta Cam Tavan: Kadın ve Erkeklerin KadınÇalışanlar Ve Kadınların Üst Yönetime Yükseltilmelerine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 87-88.

 • Dutton JE, Dukerich JM ve Harquail CV (1994). Organizational Images and Member Identification.Administrative Science Quarterly. 39 (2), 239-263.

 • Gülbay, M. (2012). Kadın Yöneticilerin Kariyer Sorunları: Cam Tavan Sendromu ÜzerineUygulamalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Gürbüz, S., Erkuş, A. ve Sığrı, Ü. (2010). İş Tatmini ve İş Performansının Yeni Öncülü: Temel Benlik Değerlendirmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2 (1), 69-76.

 • Hasan, M. (2011). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve ÇalışanPerformansı Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

 • Kaplan, M. ve Canal, B. (2018). Örgütsel Özdeşlemenin Bireysel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi:Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 8 (1), 45- 57.

 • Karaca, A. (2007). Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu ÜzerineUygulamalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Karcıoğlu, F. ve Leblebici, Y. (2014). Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: “cam tavan sendromu” üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (4), 1-20.

 • Korkmaz, H. (2014).Yönetim Kademelerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam Tavan Sendromu. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 1-14.

 • Lockwood, N. (2004). The glass ceiling: domestic and International perspectives, Society for Human Resource Management. United States of America: SHRM - Research Quarterly, 2.

 • Mael, F. ve Ashforth, B. (1992). Alumni and Their Alma Mater: a Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification. Journal of Organizational Behavior, 13 (2), 103- 123.

 • Qureshi, J. A., A., Shahjehan, F. Z. ve Safullah, K. (2011). The Effect of Self-Esteem andOrganizational Identification on Organizational Citizenship Behavior: A Case of Pakistani Public Sector University. African Journal of Business Management, 5 (9), 3448-3456.

 • Özağır, A. (2010). İş Yaşamında Kadınların Karşılaştıkları Sorunların Bireysel PerformansaEtkileri: Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Özünlü, D. (2013). Cam Tavan Sendromunun Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye YönelikBir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

 • Polat, M. (2009). Örgütsel Özdeşleşmenin Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir Saha Çalışması.Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Bursa.

 • Sekman, M. (2011). Her şey seninle başlar. İstanbul: Alfa.

 • Şehitoğlu, Y. (2010). Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Algılanan ÇalışanPerformansı İlişkisi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Gebze

 • Turunç, Ö., ve Çelik, M. (2010c). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi. Yönetim ve Ekonomi, 17 (2), 183-206.

 • Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010). Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi: OSTİM İmalatİşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (2), 195-218.

                                                                                                    
 • Article Statistics