HEMŞİRELİKTE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK

Author:

Year-Number: 2020-23
Number of pages: 160-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabet ortamında ayakta kalmaya çaba gösteren kurumlarda performans ve verimliliğin ana hedef haline geldiği bilinmektedir. Bunun sağlanmasında sahip olunan kaynakların içinde en değerli ve eşsiz olan “insan” faktörü önemli bir yere sahiptir. Çalışanların performanslarının artırılmasında bireysel beklentilerin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Günümüzde beklentilerin neler olduğu sorusu yaygın bir konu haline gelmektedir. Çalışan memnuniyetini arttırma ve örgütsel hedeflere ulaşmak amacıyla örgüt ile çalışan arasındaki ilişkiyi geliştirmenin önemi giderek artmaktadır. Çalışanların kendilerini örgütün bir parçası hissetmeleri sonucunda, işlerine ve kurumlarına sahip çıkmaları sağlanıldığı zaman verimliliğin yükseleceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışanların beklentilerinin karşılanması olarak değerlendirilen algılanan örgütsel desteğin, örgütsel davranış yazınında önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Çalışanların örgüte katkılarının değerinin bilinmesi ve çalışanların mutluluğunun önemsenmesinin derecesine bağlı olarak geliştirdikleri algılar olarak tanımlanan algılanan örgütsel desteğin pozitif kurum çıktıları üzerinde oldukça önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Sağlık sektörü, direkt insan sağlığı ile ilgilenen kompleks bir organizasyonlar kümesi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmeti sunan çalışanlar zor koşullarda, uzun saatler ve çoğunlukla stres içinde çalışmaktadırlar. Hizmet sunumunda çoğunluğu oluşturan hemşirelerin etkin ve verimli biçimde faaliyet göstermeleri, kaliteli ve güvenli sağlık bakımı sunabilmelerinde algıladıkları örgütsel desteğin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

It is known that performance and efficiency have become the main target in institutions that strive to survive in a competitive environment. The “human” factor, which is the most valuable and unique among the resources, has an important role in ensuring this. Individual expectations have an important effect on increasing employee performance. Nowadays, the question of what the expectations are, is becoming a common issue. In order to increase employee’s satisfaction and achieve organizational goals, it is becoming pivotal to improve the relationship between the organization and the employees. As a result of employees feelings as part of the organization, productivity is expected to be increased when it is ensured that theycan take care of their jobs and institutions. Accordingly, it is seen that (POS) perceived organizational support, which is considered as meeting the expectations of the employees, has an important place in the organizational behavior literature. It is also known that perceived organizational support, which is defined as the perceptions that employees develop depending on the value of their contribution to the organization and the degree of emphasis on the happiness of the employees, has significant effects on positive corporate outputs. The health sector is defined as a complex set of organizations dealing directly with human health. Healthcare workers work under difficult conditions, long hours and mostly under stress. It is claimed that the organizational support perceived by nurses, who constitute the majority in service delivery and who operate effectively and efficiently, do provide quality and safe health care.

Keywords